درباره ما

ما یک خانواده هستیم

مدرسه سحاب دانش در سال ۱۳۹۷ وبا رویکرد مهارت محور تاسیس گردیده است.

آدرس تربت حیدریه خیابان مطهری -مطهری ۷پلاک ۶۱

شماره تماس: ۰۹۱۵۴۸۶۵۶۶۳

سردبیر

حجت بابائی

ما یک خانواده هستیم . اینجا تنها یک مدرسه نیست .