امروزه شاهد گسترش رشته هاى ورزشى و اقبال مردم به ورزش مى باشیم. میلیون ها نفر به امر ورزش مشغولند و میلیون ها نفر علاقه مند به رویدادهاى ورزشى اند. با توجه به اهمیت تبیین مؤلفه هاى سبک زندگى اسلامى، این سؤال مطرح مى شود که اسلام نسبت به ورزش و ورزشکار چه دیدگاهى دارد؟ این مقاله مى کوشد در حد بضاعت خود با استفاده از آیات و روایات به پاسخ این سؤال بپردازد. در این نوشتار به روش تحلیلى ـ توصیفى انواع ورزش هایى که در متون دینى مطرح شده مورد بررسى قرار مى گیرد و اهمیت ورزش از جنبه هاى گوناگون بیان مى شود. در ادامه، ویژگى هاى ورزشکار مسلمان و بایدها و نبایدهاى اخلاقى در این زمینه مطرح مى گردد.

سردبیر

حجت بابائی

ما یک خانواده هستیم . اینجا تنها یک مدرسه نیست .