اسكینر و تئوری تقویت

 

 

بی.اف سكینر (B.F.Skinner) در سال 1904 در ایالت پنسیلوانیا متولد شد. اسكینر به عنوان یكی از اركان اصلی مكتبی تحت عنوان رفتارگرایی محسوب می شود كه رفتار انسان و حیوانات را بر اساس پاسخ روانی ارگانیسم به یك محرك خارجی توضیح می دهد. او یادگیری را نتیجه ی پاسخ ارگانیسم به محیطش دانسته، واژه ی شرطی شدن عامل را برای توضیح این پدیده ابداع كرد.