امیل (دورکهایم ) دورکیم – کلاسیک

امیل دورکهایم (Emile Durkheim) جامعه شناس فرانسوی، کتابی درباره تقسیم کار در سال 1893 به رشته تحریر در آورد. که در آن مفهوم تقسیم کار را فراتر از سازمانهای تولیدی بسط داد؛ طوری که تغییر جهت ساختاری از جوامع کشاورزی به جوامع صنعتی را با انقلاب صنعتی  همراه بود، تبیین کند. دورکهایم این تغییر را در قالب افزایش در تخصصی شدن، ساسله مراتب و وابستگی متقابل وظایف کاری توصیف کرد.

دورکیم تمایز بین جنبه های رسمی و غیر رسمی سازمانها را مطرح و بر ضرورت توجه به نیازهای اجتماعی کارگران و همین طور تقاضای آنها برای ساماندهی تلاش های کاریشان به صورت رسمی، مورد تاکید قرار داد. نیازهای اجتماعی، موضوع عمده مورد توجه حوزه های رفتارسازمانی و روانشناسی صنعتی و سازمان است. تمایز بین جنبه های رسمی و غیر رسمی سازماندهی، تنش بین جنبه های اقتصادی و انسان گرایانه سازماندهی را آشکار کرد که سازمان دهندگان را رنجانید و به طور سنتی نظریه پردازان سازمان را به دو گروه متضاد تقسیم کرد.


👉امتیاز بده.