باندورا و یادگیری مشاهده ای

 

آلبرت باندورا (Albert Bandura) در سال 1925 در آلبرتای شمالی متولد شد. در تئوری مشاهده ای گفته می شود كه فرآیندهای شناختی درونی، اثراتی را بر رفتارمی گذارند. این فرآیندهای شناختی می توانند در انتظار فرد در مورد پیامد یك نوع رفتار خاص، متجلی شوند. فرد به تجربه در می یابد كه اقدامات مشخص منجر به پیامدهای مطلوب و اقدامات دیگر منجر به اجتناب از پیامدهای نامطلوب می شوند.

جنبه دیگر تئوری یادگیری مشاهده ای این اندیشه است كه افراد الگوهای رفتاریشان را با مشاهده ،تقلید و الگوبرداری از رفتار دیگران اقتباس می كنند.

 

باندورا