تانینبام و اشمیت و پیوستار رهبری

 

رابرت تاننبوم (Robert Tannenbaum) و ورن اشمیت (Warren Schmidt) در سال ۱۹۵۸ زنجیره‌ای از ۷ سبک رهبری متمایز را شناسایی کردند که مقاله‌ آنها در مجله‌ هاروارد (Harvard Business Review) به چاپ رسید.

رابرت تانینبام متولد 1917 و یكی از پیشگامان علوم رفتاری در علم مدیریت می باشد. او به خاطر مطالعاتش در تغییر و محققان پویایی های سازمان و بهبود انسانی شروع شد. او در سال 2003 چشم از جهان فرو بست. وارن اج.اشمیت در زمینه ی ومشاوره دادن به هر دو بخش دولتی و خصوصی فعال بودهو نویسنده مقالات بی شماری نیز می باشد.

پیوستار رهبری:

در پیوستار ارائه شده توسط اشمیت و تانینبام سبك های تصمیم گیری رهبر مشخص شده است.
به طور كلی 7 رفتار به ترتیب از سمت چپ پیوستار نشان داده شده است. از رهبری متمركز بر رئیس تا رهبری متمركز بر زیردستان.
ارزش واقعی این پیوستار متكی به استفاده ی عملی و مطلوب از آن در تصمیم گیری است. بر طبق نظر این دو محقق ، سه عامل یا نیروی اصلی در تعیین سبك تصمیم گیری مدیر موثر است. این سه عبارتند از:

الف – نیروهای موجود در مدیر: مدیران باید از وجود چهار نیرو در خودشان آگاه باشند:
1. ارزش های مدیر از قبیل اهمیت نسبی برای اثر بخشی سازمان، رشد شخصی، رشد زیردستان و منافع شركت.
2. سطح اعتماد مدیر به زیردستان: اعتماد بیشتر مدیر به زیردستان به احتمال زیاد به سبك دموكراتیك مدیر منجر می شود.
3. توانایی رهبری در مدیر
4. تحمل ابهام: مدیری كه از افزایش ابهام یا كاهش اطمینان نگران است، رسیدن به موفقیت را بی اندازه مشكل می داند.

ب – نیروهای موجود در زیردستان: برای رهبری موفقیت آمیز مدیر نیاز به این دارد كه در ذهنش ثبت كند كه زیردستان هم تا حدودی متفاوت و هم تا حدودی شبیه به هم هستند و این كه روش یكسانی برای رهبری تمام زیردستان غیرممكن است.

ج – نیروهای موجود در موقعیت:
1. نوع سازمانی كه رهبر در آن كار می كند. مانند: اندازه یك گروه كاری و توزیع جغرافیایی
2. اثربخشی گروه: مدیران برای تعیین این نیرو باید مباحثی از قبیل تجربه یا عضای گروه را در كار با هم و درجه اعتمادی كه آن ها در توانایی شان برای حل مسئله به عنوان یك گروه دارند ارزیابی كنند.
3. مسئله ای كه باید حل شود: مدیر قبل از تصمیم گیری برای عمل به عنوان یك رهبر زیردست مدار باید مطمئن باشد كه گروه، تخصص لازم را برای تصمیم گیری درباره مسئله دارد.
4. زمان موجود برای تصمیم گیری: اگر زمان كمی موجود باشد طراحی تصمیم گیری توسط گروه غیر عملی است چرا كه گروه عموماً زمان بیشتری را نسبت به فراد برای اتخاذ یك تصمیم می گیرد.