دراکر – مدیریت بر مبنای هدف

 

 

اولین کتاب دراکر به نام ”عاقبت انسان اقتصادی“ در سال 1939 منتشر شد.
مدیریت بر مبنای هدف MBO و مدیریت بر مبنای نتایج MBR هر دوی این ها منتهی به روشی می شوند که بر مبنای تعیین اهداف و استانداردها می باشند.فلسفه MBO تطبیق دادن اهداف فردی و سازمانی است.

 

 

 

 

مراحل فرایند MBO  :

 

👉امتیاز بده.