دلبک و وان دون – تکنیک گروه اسمی

 

 

آندره ال دلبک به خاطر توسعه تکنیک گروه اسمی و مدل طرح ریزی برنامه در سطح جهانی مشهور است.
برخی کتاب های آندریو اچ.وان دون عبارتند از: ”تکنیک های گروهی برای طرح ریزی برنامه“ ، ”مسافرت نوآوری“.
تکنیک گروه اسمی:
دو دلیل تفاوت این تکنیک با دو تکنیک طوفان مغزی و شیوه ی تلفیق نامتجانس ها:
1- در این تکنیک همکاری آزادانه برای ایجاد ایده ها منع می شود.
2- این تکنیک عمدا می کوشد تا تعامل کلامی را محدود کند.
تکنیک گروه اسمی در شرایطی مفید است که در آن ایده های افراد نیاز به ثبت و ضبط داشته، اجماع گروهی نیز مورد نظر است.

4/5 - (1 امتیاز)