دمینگ – کنترل کیفیت فراگیر

ویلیام ادواردز دمینگ در سال 1900 در ایالت آی وای آمریکا متولد شد.
از کتاب های وی می توان ”اقتصاد جدید“ و ”خروج از بحران“ را نام برد.
روش مدیریتی دمینگ:

 

 

 

 

                                                                                            جوران و کنترل کیفیت

 

 

جوزف ام.جوران در رومانی متولد شد.
برخی کتاب های او عبارتند از: ”کنترل کیفیت“ و ”بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها“ و …
جوران عناصر کلیدی مورد نیاز را در اجرای برنامه استراتژیک کیفیت در سطح سازمان به شرح زیر معرفی می کند:
1- بهینه کردن فرایند
2- تعیین نیازهای مشتریان
3- تبدیل فرایند به عملیات
و …
جوران فرایند کنترل کیفیت سه مرحله ای خود را این چنین بیان می کند:
(الف) حرکت از ضعف مزمن به عملکرد ارتقا یافته
(ب) استقرار یک کنترل متوالی از روابط فروشنده تا سرویس مشتریان
(ج) فرموله کردن یک برنامه کیفیت سالیانه

 

 

👉امتیاز بده.