شوماخر – کوچک زیباست

 

 

ارنست فردریک شوماخر در سال 1911 در آلمان متولد شد.
کوچک زیباست: یکی از مهم ترین نقش های شوماخر در مدیریت بازرگانی، فرمولش برای عدم تمرکز سازمان های با اندازه متوسط و بزرگ است.
شوماخر راه حلی را پیشنهاد می کند که وظیفه عمده آن کوچک سازی در درون سازمان بزرگ است. تئوری وی مبتنی بر این 5 اصل می باشد:
1- تابعیت
2- دفاع
3- شناسایی
4- انگیزش
5- اصل حد متوسط قانون متعارف
راسل ایکاف و انواع برنامه ریزی
راسل لینکن ایکاف در سال 1919 در آمریکا متولد شد.
وی بیش از 200 مقاله و 20 کتاب را منتشر کرده است.
انواع برنامه ریزی:
1- برنامه ریزی ارتجاعی(واکنشی): تاکتیک گرا و از پایین به بالاست و به دنبال ناکارآمدی ها در عملکرد سازمانی می باشد.
2- برنامه ریزی فعال: استراتژیک مدار و از بالا به پایین است. این برنامه ریزی مبنی بر این فرض است که اگرچه آینده سازمان اساسا غیرقابل کنترل می باشد، ولی با پیش بینی خوب می توان تا حدی اثر آینده را بر سازمان کنترل کرد.
3- برنامه ریزی غیر فعال: افراد غیرفعال از آنچه که وجود دارد راضی هستند، آنها علاقه ای به بازگشت به وضعیتد پیشین ندارند و از تغییر چیزها هم دلخوش نیستند.
4- برنامه ریزی تعاملی: این برنامه ریزی برای ایجاد آینده است. این برنامه ریزی شکاف بین وضعیتی که در آن قرار دارد و وضعیتی را که باید در آن باشد، با خلق دائم آینده پر می کند.
گراینر و مراحل رشد سازمان ها
لری ای.گراینر بیش از 40 مقاله در مجلات معتبر به چاپ رسانده است.
مراحل رشد سازمان ها:
1- تولد (رشد از طریق خلاقیت): زمانی که یک کارآفرین به تنهایی یا با دیگران فرصتی را برای ایجاد یک محصول درک کنند، متولد می شود.
این مرحله اولین بحران را به نام بحران رهبری به وجود می آورد.
2- رشد از طریق هدایت: اگر بحران رهبری حل شود، پس از آن رهبری قوی شکل گرفته، سازمان شروع تعیین اهداف و رسالت هایش را به طور واضح شروع می کند.
3- رشد از طریق تفویض اختیار: سازمان ها بحران تفویض اختیار را با حرکت به سمت مرحله بعد رشد، حل می کنند. آنها برای حل آن، قسمتی از اختیارات را به سطوح پایین تر تفویض می کنند.
4- رشد از طریق هماهنگی: برای حل بحران کنترل، مدیریت ارشد، برنامه ریزی رسمی، کنترل های مالی و کنترل های وسیع را برای ترویج وحدت در اهداف سازمان شروع می کند. در این مرحله ممکن است نوآوری، سرکوب شده و سازمان بیش از اندازه بوروکراتیک شود.
5- رشد از طریق همکاری: سازمان ها بحران تشریفات زائد را از طریق مفهوم جدید همکاری و کار تیمی حل می کند.
نکته:گرینر در مورد بحران بعد از مرحله پنجم،نامطمئن است.با وجود این پیش بینی میکند که اشباع روانی بعضی از کارکنان مساله ای جدید ایجاد میکند. به این صورت که با تشدید کارگروهی و تحمل فشارهای سنگین برای یافتن راه حلهای خلاق،کارکنان از نضر جسمانی و احساسی تحلیل میروند و نهایتا منجر به اشباع جامعه می شوند.

👉امتیاز بده.