گيلبرت ها و حركت سنجی

 

فرانك بونكر گيلبرت (Frank B. Gilbreth) در 7 جولاي 1868 در فيرفيلد ايالت مين به دنيا آمد. درآوريل 1895 عضو انجمن مهندسين مكانيك (ASME) شد. قلمرو فعاليت هايش ضرورت تفويض مديريت را به ديگران مطرح كرد. اين مسئله باعث تمهيد مجموعه ای از استانداردهای حسابداری و رويه های كاری شد كه موضوع دو كتاب اولش را با عناوين “سيستم زمين“  و  ”سيستم بتن“ شكل داد كه در 1908 منتشر شد. گيلبرت شغل را ناگهان از امور ساختماني به مشاوره دادن تغيير داد.
ليليان مولر گيلبرت (Lillian M. Gilbreth)  در 24 می 1878 در كاليفرنيا به دنيا آمد. ليليان در سال 1915 موفق به دريافت دانشنامه دكترا شد.
ليليان و فرانك گيلبرت در 1912 اصول مديريت علمي را منتشر کردند كه تا حدودی تاسف تيلور و هوادارنش را به همراه داشت. آنها فلسفه مديريت علمي را براي گروه زيادي از حضار توضيح دادند و به تعريف مجدد مديريت علمي پرداختند. گيلبرت ها در شركت نيو انگلند بات شروع به استفاده از روشي نمودند كه آن را مطالعه خرده حركت بيان داشتند. گيلبرت ها با هم يك ليست 17 تايي از حركات اساسی از قبيل گردش، انتخاب، حفظ، جستجو، بلندكردن، حمل كردن و … را توسعه دادند كه هر كدام از آنها يك تريليگ (گيلبرت وارونه) ناميده شد.
گيلبرت ها اين واقعيت را دريافته بودند كه قدرت توليد يك فرد به شخصيت او و محيط كار بستگي دارد. پانزده ويژگي را براي كارگر از جمله آناتومی بدن، اعتقادات، تجربه، شيوه زندگي، مهارت و … برشمردند. در محيط كار نيز نوزده متغير محيطي را از قبيل روشنايي، گرما، سرما، تهويه هوا، رنگ ديوارها و …را شناسايي كردند. گيلبرت همچنين سيزده متغير حركت از قبيل سرعت، خودكاري، رخوت و جنبش، جهت و اثربخشي را نيز به ثبت رساند.