فردریك هرزبرگ و تئوری انگیزش- بهداشت

 

فردریک هرزبرگ (Frederick Herzberg) روانشناس آمریکایی در سال 1923 در ایالت ماساچوست به دنیا آمد. او این دیدگاه را مطرح ساخت كه برخی از عوامل مرتبط با نگرش شغلی فرد می توانند به عنوان راضی كننده ها تشریح شوند و در مقابل عواملی هستند كه ضرورتاً مخالف با راضی كننده ها نیستند و به عنوان ناراضی كننده ها می توانند تشریح شوند.
در سال 1975 تئوری دو عاملی بهداشتی- انگیزشی توسط هرزبرگ ارائه شد.
تئوری هرزبرگ یک مجموعه از عواملی که منجر به عدم رضایت شغلی می شود را مشخص نموده است که آنها را بهداشتی یا نگهدارنده می نامند. وی همچنین مجموعه عواملی را که باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزش می شود را تحت عنوان عوامل انگیزشی مطرح می کند.

* عوامل بهداشتی عبارتند از: حقوق، مقام، شرایط کاری، سرپرستی، خط مشی ها، مدیریت و …
* عوامل انگیزشی عبارتند از: شرایط ذاتی یک شغل که می تواند منجر به رضایت شغلی شود.