آرجریس و تئوری (شخصیت و سازمان) رشد یافتگی و رشد نیافتگی

 

كریس آرجریس (Chris Argyris) در سال 1923 در نیوجرسی متولد شد. تحقیقات اولیه آرجریس بر اثر ساختار سازمان های رسمی و سیستم های كنترل و مدیریت متمركز بود كه منجر به نوشتن كتاب های ”شخصیت و سازمان“ و ”ادغام فرد و سازمان“ شد. آرجریس 7 دكترای افتخاری از دانشگاه های معتبر جهان دریافت كرده است.

تئوری بلوغ و عدم بلوغ

ایده اصلی آرجریس در این تئوری این است كه برای سازمان ها ضروری ست تا شرایطی را به وجود آورند كه تحت آن شرایط شخصیت افراد درست شكل بگیرد. به عبارت دیگر وی معتقد است كه دلیل بسیاری از بی تفاوتی هاییكه كاركنان از خود در سازمان نشان می دهند ناشی از تنبلی آنان نیست بلكه بیشتر به دلیل این است كه با كاركنان در سازمان شبیه كودكان رفتار می شود.
ویژگی افراد رشد یافته و نابالغ در شكل زیر آورده شده است:

 

کریس آرجریس