لیكرت و سیستم های مدیریت

رنسیس لیكرت (Rensis Likert) در سال 1903 در شهر شاین ایالت وایومینگ به دنیا آمد. لیكرت به دنبال گسترش رویه ها و روش هایی برای مطالعه ی نگرش های افراد ومتغیرهایی بود كه بر آن ها تاثیر می گذاشت. یك محصول این مطالعه ابداع آن چیزی بود كه به طور گسترده ای برای سنجش نگرش ه استفاده شد. (مقیاس لیكرت) او در آخرین كتابش به نام ”روش های جدید مدیریت تعارض“ كه در تالیف آن نیز همكاری داشته است، لیكرت سیستم 5 را به 4 سیستمی كه در ادامه خواهد آمد اضافه می كند. این سیستم ناشی از نفوذ و مشاركت دو جانبه است و چارت سازمانی در این سیستم به جای اینكه هرمی باشد به صورت مشبك است. در این سیستم وقتی تضا رخ می دهد، سنجاق های اتصال، همكاری مورد نیاز را برای به دست آوردن راه حل جمعی تسهیل خواهند كرد. كاركنان در این سیستم به عنوان همكار، در نظر گرفته شده ورهبری از احساس یگانگی و حس مشترك داشتن نسبت به هدف شكل می گیرد.

سازمان با سیستم 4:
سازمان با سیستم 4 دلالت بر قطب مخالف بوروكراسی دارد. این نوع سازمان بر عنصرانسانی و اجتماعی به جای عنصر تكنیكی تاكید دارد.
لیكرت می گوید: كه سازمان ها از چهار نوع سیستم برای كنترل كردن كاركنانشان استفاده می كنند.

 

لیکرت
برای اینكه سیستم 4 به طور صحیح كار كند لیكرت (یك سنجاق اتصال) را پیشنهاد كرد كه می باید برای مشاركت بیشتر رهبری گروهی، جایگزین رهبری فردی شود و یا به عبارت دیگر رابطه ی گروه با گروه به جای رابطه ی فرد با فرد در سازمان قرار گیرد.