مك كللند و تئوری انگیزه كامیابی

 

دیوید سی. مك كللند یا دیوید کلارنس مک‌کللند (David Clarence McClelland) در سال 1917 در ایالت نیویورك دیده به جهان گشود. كتاب هایی كه از مك كللند به جای مانده اند كتاب های ”شخصیت“، ”انگیزه كامیابی“و ”جامعه كامیاب“ می باشد. انگیزه كسب موفقیت و توسعه اقتصادی: بر طبق دیدگاه مك كللند انگیزه موفقیت طلبی به طور مستقیم به توسعه اقتصادی جوامع مربوط می شود. شكل زیر چارچوب تئوریكی اصلی این رابطه را نشان می دهد:

مک کللند

 

خصوصیات افراد موفقیت طلب
1- تمایل به انجام كارهای نسبتاً مشكل
2-موقعیت هایی را دوست دارند كه عملكردشان به خاطر تلاش های خودشان است و نه به خاطر عوامل دیگر از قبیل شانس و…؛
3- تمایل دارند بازخورد بیشتری از موفقیت ها و شكست هایشان داشته باشند؛

 

تئوری مک کللند (نیاز به موفقیت): طبق این تئوری نیازهای هر فرد عبارتند از:

1. نیاز موفقیت: تمایل به برتری یا موفقیت در ارتباط با مجموعه ای از استانداردها

2. نیاز قدرت: تمایل به کنترل دیگران برای اثرگذاری بر آنها .

3. نیاز وابستگی (تعلق) : تمایل به دوستی، همکاری و روابط متقابل شخصی با دیگران

در این تئوری، توجه عمده بر روی نیاز موفقیت است و تمرکز نیاز موفقیت بر برتری جوئی، رقابت، اهداف چالشی، پافشاری برای انجام کارها و فائق آمدن بر مشکلات است.

مك كللند در سال 1998 بر اثر سكته قلبی از دنیا رفت.