مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QS4

 قابلیت Auto Smart اندازه گیری هوشمندانه + قابلیت (Inrush Current) اندازه گیری جریان استارت + دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS

مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QS4 طراحی جدیدی از مدل ZT-QB4 می باشد که با حفظ قابلیت های خود از جمله Auto Smart “انتخاب هوشمندانه” از وضعیت دکمه ای به سلکتوری تغییر کرده است، تا نیاز مشتریانی که مدل سلکتوری را با قابلیت های جدید مد نظر دارند بر طرف کند. قابلیت اندازه گیری (Inrush Current) در اندازه گیری جریان استارت را دارد.

این مولتی متر کلمپی قابلیت اندازه گیری جریان AC ، ولتاژ AC/DC، تست اتصال، خازن، دیود، مقاومت، اندازه گیری دما و فاز یابی غیر تماسی (NCV) را دارد و با قرار دادن سلکتور بر روی وضعیت AUTO به صورت هوشمندانه ولتاژ AC/DC، مقاومت، تست اتصال، و دیود را برای شما به صورت هوشمندانه یا جدا گانه انجام می دهد.

با انتخاب وضعیت AUTO مولتی متر به صورت هوشمندانه تشخیص می دهد که شما در حال اندازه گیری ولتاژ AC/DC و یا مقاومت یا بازر می باشید. امکان اندازه گیری همین پارامتر ها به صورت جداگانه فراهم شده است که در مدل ZT-QB4 این امکان وجود نداشت.

– قابلیت Auto Smart اندازه گیری هوشمندانه

– قابلیت (Inrush Current) اندازه گیری جریان استارت

– NCV،تابع تست ولتاژ غیر تماسی

– دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS


جدول مشخصات مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QS4:

General Specifications
Mechanical Specifications
Environmental Specifications
Electrical Specifications 1
👉امتیاز بده.