ویلیام اوچی – تئوری Z

 

ویلیام اوچی (William ouchi)در هاوایی به دنیا آمد.
کتاب های اوچی به شرح زیر می باشند:
1-تئوری Z: چگونه مدیریت آمریکایی می تواند به چالش ژاپنی دست یابد.
2- تصمیم گیری در سازمان های ژاپنی
تئوری Z:
مقایسه فرهنگ سازمان های رایج در آمریکا (نوع A ) و فرهنگ سازمان های رایج در ژاپن (نوع J)

 

استراتژی های اصلی کنترل:

 

 

 

👉امتیاز بده.