پارکینسون – قوانین وی

 

سیریل نورث کوت پارکینسون در سال 1909 در انگلستان متولد شد.
از وی حدود 16 کتاب بر جای مانده است که برخی از آنها شامل: ”کسب و کار بزرگ“ و ”قانون ومنافع“ می باشد.
قانون اول پارکینسون: این قانون می گوید کار گسترش می یابد، تا اینکه زمان در نظر گرفته شده برای تکمیلش را اشغال کند.
قانون دوم پارکینسون: هزینه تا سطح درآمد بالا می رود.
قانون ابتذال (کم مایگی یا تنگ نظری): زمانی که برای هر قلم از اقلام صورت جلسه صرف می شود، با میزان مبلغی که مطرح است رابطه معکوس دارد.
ضریب بی کفایتی پارکینسون: فرمولی است که وی برای محاسبه حد بی کفایتی جلسات ابداع کرده است.

👉امتیاز بده.