پیتر سنگه – سازمان یادگیرنده

 

 

پیتر سنگه (سنج)در سال 1947 متولد شد.
موضوع یادگیری سازمانی در حدود دهه 1970 میلادی مطرح شد.کتاب معروف پیتر سنج تحت عنوان اصل پنجم،موجب شهرت و توسعه تفکر سیستم باز و یادگیری سازمانی شد.حوزه های مورد علاقه سنگه تمرکززدایی نقش رهبری در سازمان ها برای افزایش توانایی افراد برای کار به طور مؤثر در جهت اهداف سازمان ها می باشد.
سازمان یادگیرنده: سازمانی است که افراد دائما توانایی شان را برای خلق نتایجی که برای آنها واقعا مطلوب است افزایش می دهند. این سازمان جایی است که الگوهای ذهنی جدید و گسترده ای پرورش یافته،آرمان های جمعی رها شده و افراد دائما می آموزند که چطور با یکدیگر بیاموزند.
به نظر وی اجزای اصلی هر سازمان یاد گیرنده عبارتند از:
1- مدلهای ذهنی – در این سازمانها،همه افراد شیوه های قدیمی اندیشیدن را کنار می گذارند.
2-مهارت شخصی – در این سازمانها افراد خود آگاه بوده،به طور باز با دیگران برخورد دارند.
3-تفکر سیستمی- همه اعضای این سازمانها یاد می گیرند که کل سازمان چگونه کار می کند.
4-بصیرت مشترک- همه اعضای این سازمانها به شناسایی و تعریف برنامه های عملی خود می پردازند و در مورد آنها توافق حاصل می کنند.
5-یادگیری گروهی- همه اعضای این سازمانها برای به اجرا در آوردن برنامه های مورد توافق،همکاری می کنند.

👉امتیاز بده.