کتاب الگوسازی برای شلوار به روش مولر و پسران اثر مارگاراته اشتیگلر و لوئیز کرلوپ👉امتیاز بده.