کتاب تئوری انتخاب در مدرسه اثر علی صاحبی

کتاب تئوری انتخاب (Choice Theory) یا نظریه انتخاب، نوشته ویلیام گلاسر می گوید منشاء رفتارها، احساسات و انگیزه‌های انسا‌ن‌ها، انتخاب‌ها و رفتارهای هر فرد و تحلیل‌های درونی اوست.

کتاب تئوری انتخاب در مدرسه برگرفته از کتاب تئوری انتخاب ویلیام گلسر است.

بخشی از کتاب تئوری انتخاب در مدرسه

ما برای ایجاد مدارسی که در آنها معلمان و شاگردان شاد باشند به عزمی ملی احتیاج داریم اما باید از محدوده مدارس فراتر برویم و جامعه ای بسازیم که در آن زنان شوهران خانواده ها کارگران و کارمندان و مدیران خیلی شاد باشند. من خطر عامیانه حرف زدن را به جان می خرم و می گویم این کتاب در نهایت راجع به شادی است رسیدن به این هدف ظاهراً معمولی بسیار دشوار است.

به نظر من شاد بودن مستلزم نزدیکی و صمیمیت با آدمهای شاد است. پس هر چه تعداد آدمهای شاد کمتر باشد شانس شادمانی تک تک ما کمتر خواهد شد. دنیا پر از آدمهای ،تنها ،ناکام، عصبانی و غمگینی است که نمیتوانند به آدمهای شاد نزدیک شده و با آنها صمیمی شوند. اصلی ترین مهارت اجتماعی آنان هم شکایت سرزنش و انتقاد است که مهارت های خوبی برای خوب کنار آمدن با دیگران نیستند.

نکته ای که در اینجا می خواهم مطرح کنم و در فصل های بعد، بیشتر به آن می پردازم این است که شاد نبودن آدمها را به دو مسیر ی کشاند. اولین گروه از آدمهای غیر شاد، دنبال راهی برای بازگرداندن شادی می گردند که من آن را روابط لذتبخش با آدمهای شاد می.نامم گروه دوم این کار را نمی کنند؛ آنها قید روابط لذتبخش با آدمهای شاد را می زنند با این حال آنها مثل همه دنبال خوشی هستند.

این گروه از آدمها همیشه دنبال لذت بدون رابطه هستند و آن را در مصرف نادرست ،غذا ،الکل مواد مخدر و خشونت و سکس بدون عشق می یابند اگر نتوانیم جامعه ای بسازیم که بیشتر آدمهای آن شاد باشند نمی توانیم این انتخابهای مخرب و خود مخرب را کم کنیم. …


خرید از اسنپ شاپ