کتاب تاریخ تمدن اثر ویل دورانت

کتاب تاریخ تمدن (The Story of Civilization) نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی در ۱۳ مجلد است که ویل دورانت (William James Durant) به‌همراه همسرش آریل دورانت دربارهٔ تاریخ زندگی انسان از دوران پیش از تاریخ تا پایان سدهٔ هجدهم نوشته‌اند.

این مجموعه ناتمام ماند. دورانت و همسرش قصد داشتند نگارش آن را تا تاریخ معاصر غرب (تا سال ۱۹۳۳) ادامه دهند، اما با مرگ تقریباً هم‌زمان آنان، مجموعهٔ تاریخ تمدن تا جلد ۱۱، که اختصاص به دوران ناپلئون دارد، خاتمه یافت.

در ۶ جلد نخست این مجموعه نام ویل دورانت به‌عنوان نویسنده آمده‌است و آریل دورانت ویراستار است، ولی در جلدهای بعدی هر دو نویسنده هستند.
ویل دورانت در این اثر نگاهی تحلیلی به جوانب مختلف تاریخ بشریت دارد.

مجموعه دوجلدی خلاصه


خرید از اسنپ شاپ

جلدهای یازده‌گانه

جلد اول: مشرق زمین، گهوارهٔ تمدن (۱۹۳۵)

جلد دوم: یونان باستان (۱۹۳۹)

جلد سوم: سزار و مسیح (۱۹۴۴)

جلد چهارم: عصر ایمان(۱۹۵۰) (دو جلد)

جلد پنجم: رنسانس (۱۹۵۳)

جلد ششم: اصلاح دین (۱۹۵۷)

جلد هفتم: آغاز عصر خرد(۱۹۶۱)

جلد هشتم: عصر لویی چهاردهم (۱۹۶۳)

جلد نهم: عصر ولتر (۱۹۶۵)

جلد دهم: روسو و انقلاب(۱۹۶۷) (دو جلد)

جلد یازدهم: عصر ناپلئون (۱۹۷۵)

خرید از اسنپ شاپ

عناوین و فصلهای تاریخ تمدن ویل دورانت:

جلد اول : مشرق زمین، گاهواره تمدن

– فصل اول: عوامل کلی تمدن
– فصل دوم: عوامل اقتصادی تمدن
– فصل سوم: عوامل سیاسی تمدن
– فصل چهارم: عوامل اخلاقی تمدن
– فصل پنجم: عوامل عقلی و روحی تمدن
– فصل ششم: ما قبل تاریخ و آغاز مدنیت
– فصل هفتم: سومر
– فصل هشتم: مصر
– فصل نهم: بابل
– فصل دهم: آشور
– فصل یازدهم: اختلاط نژادها
– فصل دوازدهم: قوم یهود
– فصل سیزدهم: پارس
– فصل چهاردهم: بنیادهای هندی
– فصل پانزدهم: بودا
– فصل شانزدهم: از اسکندر تا اورنگ زیب
– فصل هفدهم: زندگی مردم
– فصل هجدهم: بهشت خدایان
– فصل نوزدهم: زندگی جان
– فصل بیستم: ادبیات هند
– فصل بیست و یکم: هنر هندی
– فصل بیست و دوم: موخره مسیحی
– فصل بیست و سوم: عصر فیلسوفان
– فصل بیست و چهارم: عصر شاعران
– فصل بیست و پنجم: عصر هنرمندان
– فصل بیست و ششم: مردم و دولت
– فصل بیست و هفتم: انقلاب و تجدید حیات
– فصل بیست و هشتم: بنیانگذاران ژاپن
– فصل بیست و نهم: مبانی سیاسی و اخلاقی
– فصل سی ام: اندیشه در هنر ژاپن باستان
– فصل سی و یکم: ژاپن نو
– پایان سخن: میراث شرقی ما

جلد دوم :یونان باستان

– فصل اول: کرت
– فصل دوم: پیش از آگاممنون
– فصل سوم: عصر پهلوانی
– فصل چهارم: اسپارت
– فصل پنجم: آتن
– فصل ششم: مهاجرت بزرگ
– فصل هفتم: یونانیان در غرب
– فصل هشتم: خدایان یونان
– فصل نهم: فرهنگ عمومی دوره کهن یونان
– فصل دهم: کشمکش برای کسب آزادی
– فصل یازدهم: پریکلس و دموکراسی
– فصل دوازدهم: کار و ثروت در آتن
– فصل سیزدهم: اخلاق و آداب مردم آتن
– فصل چهاردهم: هنر یونان در عصر پریکلس
– فصل پانزدهم: پیشرفت علوم
– فصل شانزدهم: نزاع فلسفه و دین
– فصل هفدهم: ادبیات عصر طلایی
– فصل هجدهم: انتحار یونان
– فصل نوزدهم: فیلیپ
– فصل بیستم: ادبیات و هنر در قرن چهارم
– فصل بیست و یکم: فلسفه در اوج قدرت
– فصل بیست و دوم: اسکندر
– فصل بیست و سوم: یونان و مقدونیه
– فصل بیست و چهارم: هلنیسم و مشرق زمین
– فصل بیست و پنجم: مصر و مغرب زمین
– فصل بیست و ششم: کتابها
– فصل بیست و هفتم: هنر در دوره اضمحلال
– فصل بیست و هشتم: اوج ترقی علم در یونان
– فصل بیست و نهم: تسلیم فلسفه
– فصل سی ام: پیدایش روم
– پایان سخن: میراث یونانی ما

جلد سوم : قیصر و مسیح

– فصل اول: پیش درآمد اتروسکی
– فصل دوم: تنازع برای دمووکراسی
– فصل سوم: هانیبال رودر روی رم
– فصل چهارم: روم رواقی
– فصل پنجم: فتح یونان
– فصل ششم: انقلاب اراضی
– فصل هفتم: ارتجاع متنفذان
– فصل هشتم: ادبیات در دوران انقلاب
– فصل نهم: قیصر
– فصل دهم: آنتونیوس
– فصل یازدهم: دولتمردی آوگوستوس
– فصل دوازدهم: عصر طلایی
– فصل سیزدهم: جنبه دیگر حکومت سلطنتی
– فصل چهاردهم: عصر سیمین
– فصل پانزدهم: روم فعال
– فصل شانزدهم: روم و هنر آن
– فصل هفدهم: روم اپیکوری
– فصل هجدهم: حقوق رومی
– فصل نوزدهم: شاهان فیلسوف
– فصل بیستم: حیات و افکار در قرن دوم
– فصل بیست و یکم: ایتالیا
– فصل بیست و دوم: ترویج تمدن در غرب
– فصل بیست و سوم: یونانی رومی
– فصل بیست و چهارم: تجدید حیات فرهنگ هلنیستی
– فصل بیست و پنجم: روم و یهودا
– فصل بیست و ششم: عیسی
– فصل بیست و هفتم: حواریون
– فصل بیست و هشتم: گسترش کلیسا
– فصل بیست و نهم: سقوط امپراطوری
– فصل سی ام: پیروزی مسیحیت
– پایان سخن: دستاوردهای روم

جلد چهارم : عصر ایمان

– فصل اول: یولیانوس کافر
– فصل دوم: پیروزی بربرها
– فصل سوم: پیشرفت مسیحیت
– فصل چهارم: اروپا شکل می گیرد
– فصل پنجم: یوستینیانوس
– فصل ششم: تمدن بیزانسی
– فصل هفتم: ایرانیان
– فصل هشتم: محمد (ص)
– فصل نهم: قرآن
– فصل دهم: شمشیر اسلام
– فصل یازدهم: اوضاع کشورهای اسلامی
– فصل دوازدهم: فکر و هنر در ولایتهای خاوری اسلام
– فصل سیزدهم: اسلام در مغرب
– فصل چهاردهم: عظمت و انحطاط مسلمانان
– فصل پانزدهم: تلمود
– فصل شانزدهم: یهودیان قرون وسطی
– فصل هفدهم: عقلیات و ذوقیات یهود
– فصل هجدهم: دنیای بیزانسی
– فصل نوزدهم: انحطاط غرب
– فصل بیستم: ترقی شمال
– فصل بیست و یکم: مسیحیت در کشمکش
– فصل بیست و دوم: فئودالیسم و شوالیه گری
– فصل بیست و سوم: جنگهای صلیبی
– فصل بیست و چهارم: انقلاب اقتصادی
– فصل بیست و پنجم: بهبود اروپا
– فصل بیست و ششم: اتالیای پیش از رنسانس
– فصل بیست و هفتم: کلیسای کاتولیک روم
– فصل بیست و هشتم: آغاز تفتیش افکار
– فصل بیست و نهم: رهبانان و فرایارها
– فصل سی ام: اخلاق و رسوم عالم مسیحی
– فصل سی و یکم: رستاخیز هنرها
– فصل سی و دوم: اوج کمال و رونق سبک گوتیک
– فصل سی و سوم: موسیقی قرون وسطی
– فصل سی و چهارم: انتقال دانش
– فصل سی و پنجم: آبلار
– فصل سی و ششم: ماجرای عقل
– فصل سی و هفتم: علوم مسیحی
– فصل سی و هشتم: عصر خیال پرستان
– فصل سی و نهم: دانته
– پایان سخن: میراث قرون وسطایی

جلد پنجم: رنسانس

– فصل اول: عصر پترارک و بوکاتچو
– فصل دوم: پاپهای آوینیون
– فصل سوم: ظهور خاندان مدیچی
– فصل چهارم: عصر طلایی
– فصل پنجم: ساوونارولا و حکومت جمهوری
– فصل ششم: میلان
– فصل هفتم: لئوناردو داوینچی
– فصل هشتم: توسکان و اومبریا
– فصل نهم: مانتوا
– فصل دهم: فرارا
– فصل یازدهم: ونیز و قلمرو آن
– فصل دوازدهم: امیلیا و مارکه
– فصل سیزدهم: کشور پادشاهی ناپل
– فصل چهاردهم: بحران در کلیسا
– فصل پانزدهم: رنسانس رم را فرا می گیرد
– فصل شانزدهم: بورژیاها
– فصل هفدهم: یولیوس دوم
– فصل هجدهم: لئو دهم
– فصل نوزدهم: شورش عقلی
– فصل بیستم: سستی اخلاقی
– فصل بیست و یکم: سقوط سیاسی
– فصل بیست و دوم: افول اقبال ونیز
– فصل بیست و سوم: افول رنسانس
– آخرین پیام

جلد ششم: اصلاح دین

– فصل اول: کلیسای کاتولیک رومی
– فصل دوم: انگلستان: ویکلیف، چاسر، و شورش بزرگ
– فصل سوم: محاصره فرانسه
– فصل چهارم: ققنوس گالیا
– فصل پنجم: انگلستان در قرن پانزدهم
– فصل ششم: داستان بورگونی
– فصل هفتم: اروپای مرکزی
– فصل هشتم: اسلاوی های مغرب
– فصل نهم: هجوم ترکان عثمانی
– فصل دهم: پرتغال
– فصل یازدهم: اسپانیا
– فصل دوازدهم: پیشرفت دانش
– فصل سیزدهم: فتح دریاها
– فصل چهاردهم: اراسموس پیشگام
– فصل پانزدهم: آلمان در آستانه ظهور لوتر
– فصل شانزدهم: لوتر
– فصل هفدهم: انقلاب اجتماعی
– فصل هجدهم: تسوینگلی
– فصل نوزدهم: لوتر و اراسموس
– فصل بیستم: جنگ ایمانها
– فصل بیست و یکم: ژان کالون
– فصل بیست و دوم: فرانسوای اول و اصلاح دینی در فرانسه
– فصل بیست و سوم: هنری هشتم و کاردینال وولزی
– فصل بیست و چهارم: هنری هشتم و تامس مور (توماس مو)
– فصل بیست و پنجم: هنری هشتم و صومعه ها
– فصل بیست و ششم: ادوارد ششم و ماری تودور
– فصل بیست و هفتم: از رابرت بروس تا جان ناکس
– فصل بیست و هشتم: گسترش اصلاحات دینی
– فصل بیست و نهم: وحدت روسیه
– فصل سی ام: نبوغ اسلام
– فصل سی و یکم: سلیمان قانونی
— فصل سی دوم: یهودیان
– فصل سی سوم: زندگی مردم
– فصل سی چهارم: موسیقی
– فصل سی پنجم: ادبیات در عصر رابله
– فصل سی ششم: هنر در عصر هولبان
– فصل سی هفتم: علم در عصر کوپرنیک
– فصل سی و هشتم: کلیسا و اصلاح
– فصل سی و نهم: پاپها و شورا
– پایان سخن:

جلد هفتم: آغاز عصر خرد

– فصل اول: ملکه کبیر
– فصل دوم: انگلستان شادکام
– فصل سوم: در دامنه های پارسوناس
– فصل چهارم: ویلیام شکسپیر
– فصل پنجم: ماری استوارت
– فصل ششم: جیمز ششم و اول
– فصل هفتم: صلای خرد
– فصل هشتم: شورش بزرگ
– فصل نهم: ایتالیا، مادر رضاعی
– فصل دهم: عظمت و انحطاط اسپانیا
– فصل یازدهم: عصر طلایی ادبیات اسپانیا
– فصل دوازدهم: عصر طلایی هنر اسپانیا
– فصل سیزدهم: مبارزه به خاطر فرانسه
– فصل چهاردهم: هانری چهارم
– فصل پانزدهم: ریشلیو
– فصل شانزدهم: فرانسه درگیر جنگ ها
– فصل هفدهم: شورش هلند
– فصل هجدهم: از روبنس تا رامبران
– فصل نوزدهم: ترقی کشورهای شمالی
– فصل بیستم: مبارزه طلبی اسلام
– فصل بیست و یکم: نبرد قاطع امپراطوران
– فصل بیست و دوم: علم در عصر گالیله
– فصل بیست و سوم: تولد مجدد فلسفه

جلد هشتم: عصر لویی چهاردهم

– فصل اول: خورشید طلوع می کند
– فصل دوم: ایمان در بوته آزمایش
– فصل سوم: پادشاه و هنرهای زیبا
– فصل چهارم: مولیز
– فصل پنجم: اوج شیوه کلاسیک در ادبیات فرانسه
– فصل ششم: فاجعه در هلند
– فصل هفتم: کرامول
– فصل هشتم: میلتن
– فصل نهم: بازگشت خاندان استوارت
– فصل دهم: انقلاب با شکوه
– فصل یازدهم: از درایدن تا سویفت
– فصل دوازدهم: جنگ و ستیز بر سر بالتیک
– فصل سیزدهم: پطر کبیر
– فصل چهاردهم: امپراطوری متغیر
– فصل پانزدهم: جنوب آماده می شود
– فصل شانزدهم: وضع یهودیان
– فصل هفدهم: از موهومپرستی تا دانشوری
– فصل هجدهم: دانش پژوهی
– فصل نوزدهم: آیزک نیوتن
– فصل بیستم: فلسفه انگلیسی
– فصل بیست و یکم: ایمان و خرد در فرانسه
– فصل بیست و دوم: اسپینوزا
– فصل بیست و سوم: لایبنیتز
– فصل بیست و چهارم: خورشید غروب می کند

جلد نهم: عصر ولتر

– فصل اول: فرانسه، نیابت سلطنت
– فصل دوم: مردم
– فصل سوم: فرمانروایان
– فصل چهارم: دین و فلسفه
– فصل پنجم: ادبیات و تئاتر
– فصل ششم: هنر و موسیقی
– فصل هفتم: مردم و دولت
– فصل هشتم: اخلاق و آداب
– فصل نهم: پرستش زیبایی
– فصل دهم: بازی اندیشه
– فصل یازدهم: ولتر در فرانسه
– فصل دوازدهم: آلمان باخ
– فصل سیزدهم: فردریک کبیر و ماری ترز
– فصل چهاردهم: سویس و ولتز
– فصل پانزدهم: دانشوران
– فصل شانزدهم: پیشرفت علم
– فصل هفدهم: پزشکی
– فصل هجدهم: ملحدان
– فصل نوزدهم: دیدرو و دایره المعارف
– فصل بیستم: دیدرو و پروتئوس
– فصل بیست و یکم: پیکار گسترش می یابد
– فصل بیست و دوم: ولتر و مسیحیت
– فصل بیست و سوم: پیروزی «فیلسوفان»
– پایان سخن در بهشت

جلد دهم: روسو و انقلاب

– فصل اول: روسو سرگردان
– فصل دوم: جنگ هفت ساله
– فصل سوم: حیات کشور
– فصل چهارم: هنر زندگی
– فصل پنجم: ولتر، زعیم قوم
– فصل ششم: روسو رمانتیک
– فصل هفتم: روسو فیلسوف
– فصل هشتم: روسو مطرود
– فصل نهم: ایتالیای سعادتمند
– فصل دهم: پرتغال و پومبال
– فصل یازدهم: اسپانیا و نهضت روشنگری
– فصل دوازدهم: خدا حافظ ایتالیا
– فصل سیزدهم: نهضت روشنگری در اتریش
– فصل چهاردهم: اصلاح وضع موسیقی
– فصل پانزدهم: موتسارت (موتزارت)
– فصل شانزدهم: اسلام
– فصل هفدهم: میان پرده روسیه
– فصل هجدهم: کاترین بزرگ
– فصل نوزدهم: تجاوز بر لهستان
– فصل بیستم: آلمان عهد فردریک
– فصل بیست و یکم: کانت
– فصل بیست و دوم: راههای وایماز
– فصل بیست و سوم: شگفتی و ایمار
– فصل بیست و چهارم: گوته، پیر دیر
– فصل بیست و پنجم: یهودیان
– فصل بیست و ششم: از ژنو تا استکهلم
– فصل بیست و هفتم: انقلاب صنعتی
– فصل بیست و هشتم: نمایشنامه سیاسی
– فصل بیست و نهم: مردم انگلستان
– فصل سی ام: عصر رنلدز
– فصل سی و یکم: همسایگان انگلستان
– فصل سی و دوم: صحنه ادبی
– فصل سی و سوم: سیموئل جانسن
– فصل سی و چهارم: شکوه آخرین
– فصل سی و پنجم: مرگ و «فیلسوفان»
– فصل سی و ششم: در آستانه
– فصل سی و هفتم: تجزیه و تحلیل انقلاب
– فصل سی و هشتم: از هم پاشیدگی سیاسی
– آخرین پیام

جلد یازدهم: عصر ناپلئون

– فصل اول: زمینه انقلاب
– فصل دوم: مجلس ملی
– فصل سوم: مجلس مقنن
– فصل چهارم: کنوانسیون
– فصل پنجم: هیئت مدیره
– فصل ششم: زندگی در دوره انقلاب
– فصل هفتم: دوره کنسولی
– فصل هشتم: امپراطوری نوین
– فصل نهم: قلمرو فانی
– فصل دهم:شخص ناپلئون
– فصل یازدهم: فرانسه در عصر ناپلئون
– فصل دوازدهم: ناپلئون و هنر
– فصل سیزدهم: ادبیات ضد ناپلئونی
– فصل چهاردهم: علم و فلسغه در رمان ناپلئون
– فصل پانزدهم: انگلستان دست به کار می شود
– فصل شانزدهم: زندگی انگلیسی
– فصل هفدهم: هنر در انگلستان
– فصل هجدهم: علوم در انگلستان
– فصل نوزدهم: فلسفه در انگلستان
– فصل بیستم: ادبیات در مرحله دگرگونی
– فصل بیست و یکم: شاعران دریاچه
– فصل بیست و دوم: شاعران عصیانگر
– فصل بیست و سوم: همسایگان انگلستان
– فصل بیست و چهارم: پیت، نلسن و ناپلئون
– فصل بیست و پنجم: ایبری
– فصل بیست و ششم: ایتالیا و فاتحانش
– فصل بیست و هفتم: اتریش
– فصل بیست و هشتم: بتهوون
– فصل بیست و نهم: آلمان و ناپلئون
– فصل سی ام: مردم آلمان
– فصل سی و یکم: ادبیات آلمانی
– فصل سی و دوم: ادبیات آلمانی
– فصل سی و سوم: در پیرامون منطقه مرکزی
– فصل سی و چهارم: روسیه
– فصل سی و پنجم: به سوی مسکو
– فصل سی و ششم: به سوی الب
– فصل سی و هفتم: به سوی واترلو
– فصل سی و هشتم: به سوی سنت هلن
– فصل سی و نهم: به سوی پایان
– فصل چهلم: بعدها