کتاب تربیت بدون فریاد اثر هال ادوارد رانکل

کتاب تربيت بدون فریاد (Screamfree Parenting)، کتابی است که به شما می گوید از چرخش در مدار زندگی فرزندانتان دست بردارید و برخود متمرکز شوید. والدین اینقدر درباره آینده فرزندانشان نگران هستند که خودخوری کرده و آن قدر بر آنها متمرکز مي شوند که متوجه نمی شوند که این نگرانی بر آنها غلبه کرده و آنها را به واکنشهای نسنجيده آنی وامی دارد.
کتاب تربيت بدون فریاد به فرونشاندن واکنشهای احساسی در مقابل این نگرانی مي پردازد. آن را «بدون فریاد» ناميده، چون فریاد کشيدن، شایعترین واکنش والدین در مقابل کودکان است. این کتاب به شما می آموزد: خونسردی خود را حفظ کنید و یاد بگيرید روی رفتار خود تمرکز کنيد.

هر کودکی دوست دارد والدین خوبی داشته باشد. که این بدین معنی نيست که آن قدر مقابل فرزندمان کوتاه بيایيم، که آنها هرکاری دوست دارند بكنند. آنچه فرزندان ما نياز دارند والدینی است که خونسردی خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که اوضاع حسابی به هم می ریزد.کودکان مي خواهند والدین کمتر به هم ریخته و بيشتر متعادل و خویشتندار باشند.

کنترل بچه برای اینكه چیزی باشد که ما می خواهیم و کاری را انجام دهد که از نظر ما (والدین) درست است، دو نتیجه دارد: … یا بچه همونی می شود، که ما می خواهیم. … رام و گوش به فرمان…. یا طغیان کرده و یاغی می شود… یا یك آدم آهنی تحویل جامعه می دهیم یا یک آشوبگر مرزشكن!

پس بهتر است، راه دیگری پیش بگیریم. وقتی در یك صحنه بد در ارتباط با بچه هامون گیر افتادیم، می تونیم فریاد بزنیم، خشن باشیم، منفعل عمل کنیم و عقب نشینی کنیم، باج بدهیم و خیلی کارهای دیگه … توی همه این موارد ما نتوانستیم خودمون را کنترل کنیم.

بنابراین با اعمالمون کنترل خودمون را دادیم دست بچه هامون… کنترل ما دست آنهاست، بنابراین همه زندگی و خواسته ها، علایق، و خلاصه همه چی حول آنها میگردد. و این درست نیست.

پس راه دیگه ای را انتخاب می كنیم، شروع می كنیم روی خودمون کار کردن تا بتوانیم کنترل خودمون رو به دست بگیریم. تنها راه کنترل بچه هامون، کنترل خودمون است. در یك موقعیت بد، واکنش هیجانی بدترین انتخاب است، اما این کنترل به حرف آسان، در عمل خیلی خیلی خیلی سخت است.

کنترل خودمون فقط این نیست که سعی کنیم فریاد نزنیم یا یک واکنش بد از خودمون نشون ندیم. این فقط یك قسمت کار است، قسمت سخت تر این است که به عنوان یك پدر یا مادر، تمام آینده ای را که می خواهیم بچه هامون داشته باشند، مجسم کنیم.

بعد شروع کنیم به آماده کردن بستر مناسب برای رسیدن بچه هامون به آنها. بعد درست در لحظه مناسب از سر راهشان کنار برویم تا خودشان تصمیم بگیرند که چه کار کنند. تمام کاری که ما باید انجام بدهیم تربیت یك انسان خودگردان یا به اصطلاح، خودکفاست.

این کتاب شامل:

بخش اول: والدین خونسردی شویم که واقعا فرزندانمان نياز دارند.

فصل یک: تربيت مربوط به والدین است نه کودکان

فصل دوم: اگر خود را کنترل نکنید، نمی توانید کنترل امو را در دست بگیرید

فصل سوم: رشد و بالندگی مشکل است، مخصوصا برای بزرگترها

زنگ قصه

بخش دوم: حفظ خونسردی، یعنی ایجاد حریم

فصل چهارم: هدف را به خاطر بسپارید، نتیجه نهایی را رها کنید

فصل پنجم: کودکان به فضایی از آن خود نیاز دارند

فصل ششم: مقاومت بیهوده است، روش تربیتی جودو را تمرین کنید

فصل هفتم: شما پیشگو نیستید

زنگ قصه

بخش سوم: حفظ خونسردی یعنی تعیین جایگاه

فصل هشتم: والدین با تعیین جو حاکم، جایگاه افراد خانواده را در کنار میز تعیین می کنند و برعکس

فصل نهم: اجازه دهید پیامدها فریاد بکشند

فصل دهم: تهدید تو خالی قولی است که به آن عمل نمی شود

زنگ قصه

بخش چهارم: خود را به تمرین کردن عادت دهید

فصل یازدهم: ابتدا ماسک اکسیژن خود را به صورت بزنید

فصل دوازدهم: روابط انقلابی


👉امتیاز بده.