کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من، مجموعه داستان دنباله‌دار برای کودکان

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من، مجموعه داستان مصور دنباله‌دار برای کودکان و نوجوانان است که هر جلد دارای یک داستان مجزاست و نکات تربیتی بسیاری را در قالب داستان مصور بازگو می‌کند.
یکی از ویژگی‌های داستان‌های مصور نسبت به سایر گونه‌های داستانی، پرورش خلاقیت برای کودکان فاقد قدرت خواندن است. که مجموعه‌ای از نقاشی‌های دنباله‌دار است که ماجرایی را روایت می‌کند. و به کودکان کمک می کند با قدرت تخیل خود و با استفاده از تصاویر، داستان مخصوص خود را به گونه های مختلف بازگو کنند. پونی کوچولوی من از هیجان انگیز ترین و جالبترین کتابهای کمیک می باشد.
داستان تصویری یا داستان مصور (کمیک) یکی از شیوه‌های محبوب انتقال یک داستان و قصه است.

 

# 1

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۱ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۱ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 2

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۲ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۲ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 3

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۳ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۳ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 4

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۴ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۴ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 5

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۵ اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۵ اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 5 اثر هیثر نوفر انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 5 اثر هیثر نوفر انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 6

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۶ اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۶ اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 7

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۷ اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۷ اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

# 8

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۸ اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۸ اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی شماره ۸ اثر هتر نوهفر انتشارات مه در

کتاب پونی شماره ۸ اثر هتر نوهفر انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 9

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۹ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره ۹ اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 10

 

کتاب پونی شماره ۱۰ اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی شماره ۱۰ اثر کیتی کوک انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 10 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 10 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 11

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 11 اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 11 اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 11 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 11 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 12

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 12 اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 12 اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 12 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 12 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 13

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 13 اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 13 اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 13 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 13 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 14

 

کتاب پونی کوچولوی من شماره 14 اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

کتاب پونی کوچولوی من شماره 14 اثر هیثر نوفر انتشارات آریانو

49,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 14 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 14 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 15

 

کتاب پونی کوچولوی من شماره 15 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب پونی کوچولوی من شماره 15 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 15 اثرهیثر نوهفر انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 15 اثرهیثر نوهفر انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 16

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 16 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 16 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 16 اثر هیثر نوهفر انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 16 اثر هیثر نوهفر انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 17

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 17 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 17 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 17 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 17 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

43,920 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 18

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 18 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 18 اثر کیتی کوک انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 18 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 18 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

43,920 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 19

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 19 اثر تد اندرسون انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 19 اثر تد اندرسون انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من 19 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 19 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 20

 

کتاب پونی کوچولوی من 20 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

کتاب پونی کوچولوی من 20 اثر کیتی کوک انتشارات مه در

44,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 20 اثر تد اندرسون انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 20 اثر تد اندرسون انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# 21

 

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 21 اثر جرمی ویتلی انتشارات آریانو

کتاب داستان مصور پونی کوچولوی من شماره 21 اثر جرمی ویتلی انتشارات آریانو

49,500 42,070 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

# #

 

کتاب پونی کوچولو به همراه رنگ آمیزی و شعر اثر زهره رضایی انتشارات اعلایی

کتاب پونی کوچولو به همراه رنگ آمیزی و شعر اثر زهره رضایی انتشارات اعلایی

16,000 12,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رنگ آمیزی پونی کوچولوی من اثر مریم خرازیان انتشارات مه در

کتاب رنگ آمیزی پونی کوچولوی من اثر مریم خرازیان انتشارات مه در

34,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پونی کوچولوی من اثر والری مک لئود انتشارات سایه گستر

کتاب پونی کوچولوی من اثر والری مک لئود انتشارات سایه گستر

52,260 تومان
مشاهده جزئیات و خرید