کتاب رفیق بی کلک اسب تغییر قیافه | شهرام شفیعی

کتاب رفیق بی کلک اسب اثر شهرام شفیعی را انتشارات هوپا برای کودکان منتشر کرده است. بیشترِ اهالی شهر، قبول دارند که اسب از ماشین بهتر است. وقتی سوار اسب می شویم، سر اینکه چه کسی کناره پنجره بنشیند، دعوا نمی کنیم…

بخشی از کتاب رفیق بی کلک اسب

کلانتر نان سفید گزارش می دهد. گاودزدها، در یک شبِ تاریک و گرم، ریخته بودند و همه گاوهای مزرعه غربی را دزدیده بودند. صبح روز بعد، مالک مزرعه دواندوان خودش را رسانده بود به دفتر من تا برایش کاری بکنم. متأسفانه آقای مزرعه دار شلوارش را روی جارختی پیدا نکرده بود و با یک دامن قهوه ای به دفتر من آمده بود. به نظر می آمد دزدها به یکی از گاوها فرصت داده بودند برای بیرون رفتن، شلوار بپوشد!

– آقای کلانتر! خواهش می کنم به دادم برسید. هر دوهزاروپانصد تا گاوِ زبانبسته ام را دزدید ه اند.

– خوب فکر کنید آقای مزرعه دار! خودتان آنها را جایی نگذاشته اید که یادتان رفته باشد؟

– نه. اگر آنها را توی کمددیواری گذاشته بودم، موقع برداشتنِ جوراب متوجه حضورشان می شدم!

روز بعد، دو نفر گاوچرانِ نوبتِ صبح، رفته بودند توی سوله تا گاوها را از نگهبان های شب تحویل بگیرند. اولی به دومی گفته بود: «به نظرت این سوله کمی بزر گتر از دیروز به چشم نمی آید؟»

دومی نگاهی به سقف بلند شیروانی کرده بود و گفته بود: «آره!

سوله خیلی گلوگشاد و بی قواره ای شده و خیلی هم خالی به نظر می رسد. شاید ما اشتباه آمده ایم به یک مزرعه دیگر. »
اولی گفته بود: «قبول دارم که تو خنگی و اشتباهی آمده ای به یک مزرعه دیگر، اما من هیچوقت اشتباه نمی کنم و مطمئنم که درست آمده ام!

دومی چرخی زده بود و گفته بود: «حالا ناراحت نشو. اینجا دلِ آدم می گیرد. باید با چند تا گاو، اینطرف و آن طرفش را پُر کنیم. یکی اینجا، دو تا هم زیر آن پنجره…


👉امتیاز بده.