کتاب عهد عتیق یا عهد قدیم

کتاب عهد عتیق یا عهد قدیم بخش اول کتاب مقدس مسیحی است که به طور کلی بر تنخ، مجموعه کتب مقدس یهودیان، استوار است. عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به این کتاب داده‌اند و عهد جدید، بخش دوم کتاب مقدس مسیحی است.

نسخه‌های کنونی تنخ از ۳۹ بخش تشکیل شده‌؛ ترتیب این کتاب‌ها در نسخه‌های یهودی و مسیحی با هم تفاوت دارد؛ مسیحیان علاوه بر این، ۷ بخش دیگر را هم در زمره کتاب‌های عهد عتیق وارد کرده بودند اما یهودیان آن کتب را اپوکریفا می‌نامیدند و نامعتبر می‌دانستند.

بخشی از کتاب عهد عتیق

پیدایش (Genesis)

کتاب « پیدایش »، همانگونه که از اسمش پیداست، از پیدایش عالم هستی سخن می گوید. در این کتاب می خوانیم که چگونه خدا دنیا را می آفریند، چگونه انسان را خلق می کند و او را در محیطی کامل و زیبا قرار می دهد، چگونه گناه وارد جهان می شود و سرانجام چگونه خدا برای نجات انسانِ گناهکار چاره ای می اندیشد. مطالبی که در این کتاب آمده عبارت است از آغاز تاریخ بشر، آغاز هنر و صنایع دستی، چگونگی پیدایش زبانها و قومهای گوناگون. از فصل دوازده به بعد، مسیرکتاب متوجه قوم اسرائیل می شود. از اینجا به بعد داستان زندگی ابراهیم ، اسحاق ، یعقوب و پسرانش در کتاب ثبت شده که در خاتمه با شرح زندگی یوسف در مصر پایان می پذیرد.
موضوع اصلی کتاب «پیدایش» که در سراسر این کتاب محسوس است، این است که هرچند گناه انسان آنچه را که خدا خوب و زیبا آفرید ه بود خراب کرد، اما خدا از فعالیت خود دست نکشیده است بلکه بدنبال بشر گم گشته است تا او را نجات دهد و رستگار سازد؛ خدا بر عالم هستی مسلط است و تاریخ بشر را در مسیر منافع و نجات عزیزان خود به پیش می برد.

اعداد (Numbers)
کتاب اعداد از فراز و نشیبهای قوم بنی اسرائیل سخن می گوید. این کتاب حاوی حوادثی است که در بیابان بین راه مصر و سرزمین موعود بر قوم اسرائیل گذشته است . در کتاب مقدس عبری، نام این کتاب « در بیابان» است.
در کتاب اعداد می خوانیم که چگونه دوازده مرد اسرائیلی پیشاپیش به سرزمین موعود فرستاده می شوند تا وضع آنجا را بررسی کنند. از بین این افراد، تنها دو نفر«کالیب » و « یوشع » با اعتماد بر خدا، قوم بنی اسرائیل را ترغیب به فتح سرزمین موعود می کنند. اما ده نفر بقیه گزارش می دهند که مردان غول پیکری در آن سرزمین هستند و بنی اسرائیل قادر نخواهند بود آنها را شکست دهند. با شنیدن این گزارش منفی، ترس بر قوم اسرائیل غلبه می کند، بطوری که آنان به فکر بازگشت به مصر می افتند. به سبب این کم ایمانی، خدا به مدت چهل سال بنی اسرائیل را در بیابا ن نگه می دارد. در این مدت، همه جنگجویان قوم می میرند و نسل جدیدی روی کار می آید. خدا حضور خود را در آتش و ابر به این نسل جدید آشکار می کند و به آنان اطمینان می بخشد که همواره با ایشان خواهد بود. خداوند به آنان دستوراتی مبنی بر تقسیم اراضی سرزمین موعود، بین قبایل اسرائیل می دهد.
در کتاب اعداد متوجه این حقیقت می شویم که با وجود تمرد و نا اطاعتی قوم خدا، باز خداوند از ایشان مراقبت می کند. در ضمن، این کتاب نشان می دهد که خداوند صبور است و حتی در امور جزئی زندگی ما نیز در فکر ماست ، اما گناه را نیز بی سزا نمی گذارد.

لاویان (Leviticus)

کتاب لاویان سومین کتاب عهد عتیق است . برخی این کتاب را «کتاب رکهنمای ککهنان » نیز می نامند، زیرا مراسم مذهبی که توسط کاهنان اجرا می شد در این کتاب آمد ه است . کلمه «لاویان» از نام قبیله لاوی گرفته شده است. همه کاهنان اسرائیل از این قبیله بودند. کتاب لاویان را موسی به هنگام سفر بیابانی بنی اسرائیل نوشته است .

هفت فصل اول کتاب در خصوص شیوهء قربانی برای گناهان کاهنان و مردم دیگر نوشته شده است. بقیه فصول کتاب از قواعد مربوط به خوراک پاک و ناپاک، و نیزمقدس داشتن روز « سبت » و رفتار درست و نادرست سخن می گوید. فصل شانزدهم از اهمیت خاصی برخوردار است. در این فصل مراسمی که درباره روز معروف « کفاره » توسط کاهن اعظم اجرا می شود، نوشته شده است. در کتاب لاویان خداوند به قوم خود وعده می دهد که همراه آنان باشد. «در میان شما راه خواهم رفت و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود.»

کلمه « مقدس » در این کتاب بارها به کار رفته تا نشان دهد خدا چگونه است و چه رفتاری از قوم خود انتظار دارد. خداوند به آنان می فرماید که حفظ احکام و مراسم او باید جزئی از زندگی قوم او باشد.

 

 

[dka_post_list id=”62726″]

 

 

[dka_post_list id=”281347″]

 

 

[dka_post_list id=”281345″]

 

 

مجموعه کتب عهد عتیق شامل کتابهای زیر است:

تورات (کتابهای موسی، پنج کتاب شریعت):
۱ـ سِفر پیدایش
۲ـ سِفر خروج
۳ـ سِفر لاویان
۴ـ سِفر اعداد
۵ـ سِفر تثنیه
تاریخ تثنیه: (این قسمت در واقع از سِفر تثنیه، کتاب پنجم تورات آغاز می شود).
۶ـ صحیفه ی یوشع
۷ـ سِفر داوران
۸ـ کتاب روت
۹ـ کتاب اول سموئیل نبی
۱۰ـ کتاب دوم سموئیل نبی
۱۱ـ کتاب اول پادشاهان
۱۲ـ کتاب دوم پادشاهان
تاریخ روز شمار:
۱۳ـ کتاب اول تواریخ ایام
۱۴ـ کتاب دوم تواریخ ایام
۱۵ـ کتاب عَزرا
۱۶ـ کتاب نَحَمیا
۱۷ـ کتاب اِستَر
۱۸ـ کتاب ایوب
۱۹ـ کتاب مزامیر (زبور داوود)
۲۰ـ کتاب امثال سلیمان نبی
۲۱ـ کتاب جامعه ی سلیمان
۲۲ـ کتاب غزل غزلهای سلیمان
کتابهای انبیای بزرگ:
۲۳ـ کتاب اِشَعیا
۲۴ـ کتاب اِرمیا
۲۵ـ کتاب مرائی اِرمیا
۲۶ـ کتاب حِزقیان
۲۷ـ کتاب دانیال
کتابهای انبیای کوچک:
۲۸ـ کتاب هوشع
۲۹ـ کتاب یوئیل
۳۰ـ کتاب عاموس
۳۱ـ کتاب عوبدیا
۳۲ـ کتاب یونس
۳۳ـ کتاب میکاه
۳۴ـ کتاب ناحوم
۳۵ـ کتاب حَبَقّوق
۳۶ـ کتب صفنیا
۳۷ـ کتاب حجّی
۳۸ـ کتاب زکریا
۳۹ـ کتاب ملاکی
کتابهای قانونی ثانوی:
۴۰ـ کتاب طوبیت
۴۱ـ کتاب یهودیت
۴۲ـ کتاب حکمت سلیمان
۴۳ـ کتاب حکمت یوشع بن سیراخ
۴۴ـ کتاب باروک
۴۵ـ کتاب اول مکابیان
۴۶ـ کتاب دوم مکابیان.

[dka_product_info][/dka_product_info]

👉امتیاز بده.