کتاب قانون تجارت همراه با قانون تجارت الکترونیکی اثر جهانگیر منصور👉امتیاز بده.