کتاب پدر مادر ما متهمیم اثر دکتر علی شریعتی

کتاب پدر مادر ما متهمیم کتاب مشهور دکتر “علی شریعتی”، عالم دینی نواندیش است که برگرفته از یکی از سخنرانی های وی در دهه پنجاه شمسی در حسینیه ارشاد بوده و بعدها توسط خود او در قالب کتاب به نگارش در آمد. در قسمت اول کتاب پرسش هایی اساسی درباره مفهوم دین و مذهب و به عبارتی اسلام و تشیع است و آنچه در بخش دوم کتاب آمده، پاسخ گویی به همین سوالات یا شبهه های فکری است.

بخشی از کتاب پدر مادر ما متهمیم

ای پدر من، ای مادر من! دین تو، مذهب تو و همه اعمالی که به نام دین و مذاهب انجام می دهی و همه عقایدی که به نام دین و مذهب داری، همه اش بیهوده و زیان آور است !

… دین تو عبارت است از یک نیرویی که ترا از دنیا و از پیش از مرگ غافل می کند و همه دلهره و وسواس و ترس و کوشش و مسئولیت و تلاش ترا متوجه مرگ و بعد از مرگ می کند، و من به عنوان جوان امروز، روشنفکر امروز، تحصیل کرده امروز، به «پیش از مرگ کار دارم.

و دین تو هیچ سخنی درباره پیش از مرگ به من نگفته، به تو هم نگفته. تو هم نمی دانی. تو می گویی این عقاید و اعمال دینی من به این درد می خورد که جواب نکیر و منکر را بدهم و وقتی که سرم را در گور، بر خشت و خاک لحد گذاشتم، در آنجا فوائدش روشن می شود می گویم راست است، اما برای پیش از مرگ ( که ما در ذلت و فقر و نیازمندی جان می دهیم ) دین تو چه دارد؟

هیچ چیزا تو در آتش می سوزی و مردم تو و هم نژاد های تو و مردم جهان و نوع انسان در آتش زندگی می سوزند و تو احساس گرما هم نمی کنی ! و بعد شب ها و روزها تمام گریه و اضطراب تو از تصور زبانه آتش قیامت و عذاب پس از مرگ است و من آتشی که اکنون بر بشریت نازل شده و من و تو و همه در آن می سوزیم، کار دارم و در جستجوی آنم که چه عاملی و چه آبی این زبانه را اطفا می کند ؟


👉امتیاز بده.