کوئین – مدل ارزش های رقابتی اثر بخشی

 

ازجمله کتاب های رابرت ای.کوئین می توان به ”یک مدیر ارشد شدن“ و ”شرکت رهبران“ اشاره کرد.
مدل ارزش های رقابتی اثربخشی: مدیران در انتخاب معیار اثربخشیسازمانی، براساس ترجیحات ومنافع فردی وارزش های شخصی تصمیم می گیرند.ارزش های مدیریتی که بر کارکرد یک سازمان اثر می گذارد ممکن است با استفاده از دو عامل تشریح شود:
1- تمرکز سازمانی: اشاره به این دارد که ایا ارزش های غالب برای سازمان درونی است یا بیرونی.
2- ساختار سازمانی: اشاره به این دارد که ایا ثبات، موضوع ساختاری غالب است یا انعطاف پذیری.
سازمان مبتنی براین 2بعد، ممکن است به 4 مدل مختلف از اثر بخشی طبقه بندی شود.
1-مدل سیستم های باز: این مدل ترکیبی از تمرکز بیرونی و ساختار منعطف را منعکس می کند.
2- مدل هدف عقلایی: این مدل ارزش های کنترل ساختاری و تمرکز بیرونی را ارائه می کند.
3-مدل فرایند درونی: این مدل ارزش های تمرکز درونی و کنترل ساختاری را منعکس می کند.
4- مدل روابط انسانی: این مدل ارزش های تمرکز درونی و ساختار منعطف را نشان می دهد.
مینتزبرگ و نقش های ده گانه ی مدیران
هنری مینتزبرگ در سال 1939 در کانادا متولد شد.
از جمله کتاب های وی می توان ”قدرت در درون و پیرامون سازمان“ را نام برد.
خصوصیات کار مدیریتی:
مینتزبرگ 6 خصوصیت متمایز کار مدیریتی را بیان کرده که عبارتند از:
1- کار مدیر مختصر، متنوع و بخش بخش است.
2- مدیر برای کارهای حیاتی ترجیح قائل می شود.
3- توجه مدیر به رسانه ی شفاهی (کلامی) است.
4- کار مدیر با مراحل طاقت فرسا همراه است.
5- شبکه ی ارتباطات
6- مدیر گهگاهی کارش را کنترل می کند.
نقش های دهگانه ی مدیران:
واژه نقش های مدیریتی اشاره به طبقات خاصی از رفتار مدیر دارد. 10 نقش مینتزبرگ حول 3 موضوع کلی طبقه بندی می شوند:
1- نقش های بین شخصی
2- نقش های اطلاعاتی
3- نقش های تصمیم گیری

 

 

👉امتیاز بده.