گیولیك و ارویك و (POSDCORB)

 

لوتر هلسی گیولیك (Luther Gulick) در 1892 در ازاكای ژاپن متولد شد. او در سال 1930 درسطح جهانی به عنوان یكی از صاحبنظران مدیریت دولتی مطرح شد و در سال1931 به عنوان استاد علوم و مدیریت شهری در دانشگاه كلمبیا برگزیده شد.
گیولیك در سه جلد از كتاب هایش فلسفه ای را از مدیریت به وضوح تدوین كرده است. اولین این ها كتابی با عنوان ”مقالاتی در مورد علم مدیریت“ (1937) است كه با لیندال ارویك جمع آوری كرده است. كتاب دوم او ”بازتاب های مدیریت از جنگ جهانی دوم“ (1948) نام دارد كه شامل بعضی از آموخته های گیولیك در طول جنگ است كه برای دوران صلح قابل استفاده می باشد.
سومین كتاب او “مشكلات كلان شهری و ایده های آمریكائی“ (1963) است كه بر سخنرانی های گیولیك در زمان بازنشستگی او در مورد مدیریت در دانشگاه میشیگان است.
لیندال فاونس ارویك (Lyndall Urwick) در 3 مارس 1891 در مالورن ورسترشایر انگلستان متولد شد. در سال 1928 به ژنو رفت تا سرپرست انسیتو بین المللی مدیریت شود. شهرت بین المللی ارویك در دهه ی 1950 و 1960 نمایان شد. زمانی كه او جوایزی از جمله مدال طلایی هنری گانت (1961) و كلید تیلور(1963) را دریافت كرد.

POSDCORB

گیولیك و ارویك شبیه معاصرانشان در حركت مدیریت علمی معتقد بودند كه مدیریت دولتی می تواند موثر باشد اگر از مجموعه ای از اصول پیروی كند. آن ها هیچ گاه تفاوت اساسی را بین مدیریت بخش دولتی و مدیریت بخش خصوصی مشاهده نمی كردند و معتقد بودند كه فرایندها و فعالیت های هر دو مشابهند؛ هر دو اهداف استراتژیك داشته؛ به دنبال كارایی بیشتر می باشند و هر دو سازمان را به عنوان روشی برای دستیابی به اهدافشان توسعه می دهند.
POSDCORB حروف ابتدای وظایف كاری مدیریت ارشد است، كه به ترتیب زیر است :
1- برنامه ریزی (Planning)
2- سازماندهی (Organization)
3- پرسنلی،کارمندیابی (Staffing)
4- هدایت (Directing)
5- هماهنگی (Co-ordinating)
6- گزارش دهی (Reporting)
7- بودجه بندی (Budgeting)