۶۰ کتاب برتر جامعه‌شناسی (بخش دوم)

۶۰ کتاب برتر جامعه‌شناسی (بخش دوم)

 

۳۱- کتاب مردان وزنان در سازمان ‌ها: (Men and Women of the Corporation) روزابت ماس کانتر(۱۹۷۷)؛ کتاب “مردان و زنان در سازمان ‌ها”ی کانتر ، جایزه برتر کتاب سال در زمینه‌ موضوعات اجتماعی را در سال ۱۹۷۷ به خود اختصاص داد. این کتابی تحلیلی درباره‌ ماهیت و اثرات توزیع قدرت یا نبودن قدرت در دفاتر مرکزی شرکت ‌های بزرگ، چندملیتی و بروکراتیک است. اثرات نبودن قدرت بر رفتار مشخص شده‌ و از جنبه‌ های فردی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته ‌اند. زنان بیشترین تأثیر را از نبودن قدرت متحمل شده اند، هر چند که کانتر معتقد بود گروه دیگر که مردان اقلیت ‌های نژادی بودند نیز تحت چنین تأثیراتی قرار داشته اند.

۳۲- کتاب دعوت به جامعه شناسی: (Invitation to Sociology) پیتر ال. برگر (۱۹۶۳)؛ برگر در این کتاب جامعه‌شناسی را گونه‌ای از آگاهی می‌داند و آگاهی جامعه‌شناختی را چونان برون‎رفت از دیدگاهی می‌داند که چشم‌انداز تازه‌ای به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم می‌گشاید. برون‎رفتی که به آنچه آشنای روزمره است معنای تازه‌ای می‌بخشد، برگر می‌گوید نخستین گام برای رسیدن به آگاهی این است که چیزها را به‌گونه‌ای دیگری بنگریم نه آن‌گونه که به چشم می‌آیند. جامعه‌شناس نسبت به آواهای آدمیان پشت درهای بسته کنجکاو است و می‌خواهد بداند آنان چه می‎گویند و گفته‌هایشان چه پیوندی با هستی اجتماعی‌شان دارد.

کتاب دعوت به جامعه شناسی اثر پیتر ال برگر نشر ثالث

کتاب دعوت به جامعه شناسی اثر پیتر ال برگر نشر ثالث

مشاهده جزئیات و خرید
78,000 59,000 تومان

 

کتاب دعوت به جامعه شناسی اثر پیتر برگر

کتاب دعوت به جامعه شناسی اثر پیتر برگر

مشاهده جزئیات و خرید
78,000 57,340 تومان

 

کتاب دعوت به جامعه شناسی نگاهی انسان گرایانه اثر پیتر ال‌‌برگر

کتاب دعوت به جامعه شناسی نگاهی انسان گرایانه اثر پیتر ال‌‌برگر

مشاهده جزئیات و خرید
78,000 57,650 تومان

 

کتاب دعوت به جامعه شناسی نگاهی انسان گرایانه اثر پیتر ال‌‌برگر انتشارات ثالث

کتاب دعوت به جامعه شناسی نگاهی انسان گرایانه اثر پیتر ال‌‌برگر انتشارات ثالث

مشاهده جزئیات و خرید
78,000 57,530 تومان

 

۳۳- کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی (آلمانی: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft) یورگن هابرماس (۱۹۶۲)؛ هابرماس حوزهٔ عمومی را به عنوان سیستمی فرض کرده که دارای سه عنصر اساسی ساختار، کارکرد و فرایند (دگرگونی) است که در تقسیم‌بندی فصول کتاب به وضوح دیده می‌شوند. در فصل اول، ریشه‌های تاریخی حوزه عمومی از دوران یونان باستان تا معاصر را بررسی میکند. در فصل دوم، ساختارهای اجتماعی حوزهٔ عمومی مانند شهر، خانواده و حوزه‌های عمومی سیاسی و ادبی بررسی می‌شوند. فصل سوم کتاب به کارکردهای حوزهٔ عمومی در آلمان، فرانسه و انگلستان اختصاص دارد و در فصل چهارم، هابرماس به بررسی دیدگاه‌های دیگر فلاسفه در مورد حوزهٔ عمومی می‌پردازد. در فصول بعدی، حوزهٔ عمومی در جهان حاضر، پارامترهای مؤثر بر آن و پیش‌بینی آیندهٔ خوزهٔ عمومی مورد بررسی نگارنده هستند.

۳۴- کتاب جامعه شناسی دین: (The Sociology of Religion) ماکس وبر (۱۹۲۰)؛ این کتاب تعیین کننده ترین خدمت در قرن ما به فهم مقایسه ای و تکاملی روابط میان دین و جامعه و حتا جامعه و فرهنگ به معنای عام آن بوده است. و تحلیلی بی‌همتا از این قضیه است که چگونه معانی فرهنگی منافع سازمانی آفرینندگان، ابقاکنندگان و انتشاردهندگان فرهنگ را منعکس و منکسر می‌کنند. این اثر همچنین جامع‌ترین نظریه را درباره این قضیه به دست می‌دهد که افکار در شکل‌گیری کنش انسانی چه نقشی دارند.

 

۳۵- کتاب منطق کنش اجتماعی: (The Logic of Social Action) ریمون بودون؛ “در دو فصل اول کتاب از هدف باطنی جامعه شناسی بحث شده است… فصل‌های سوم و چهارم را می‌توان مقدمه‌ای بر تحلیل ایستایی در جامعه شناسی دانست. فصل‌های پنجم و ششم مقدمه‌ای بر تحلیل دگرگونی اجتماعی یا مقدمه‌ای بر تحلیل پویایی اجتماعی هستند. در فصل‌های هفتم و هشتم از مسائل عام‌تری بحث شده است. در فصل هفتم از مراوده میان توصیف و تبیین در جامعه شناسی و در فصل هشتم از تبیین اصل موضوعی ضمنی جامعه شناسی پیش‌فرض‌های معرفت شناختی تحلیل جامعه شناسی بحث شده است.

۳۶- کتاب تمدن و سرمایه داری: (Dynamigue du capitalisme) فرناند برودل (۱۹۷۹)؛ مجموعه حاضر متن سه سخنرانی “فرناند برودل تاریخ‌نگار انگلیسی است. .وی در این سخنرانی‌ها زمینه‌های ظهور و تحول سرمایه‌داری و تمدن مادی اروپای سال‌های ۱۴۰۰تا ۱۸۰۰میلادی را بررسی و تحلیل می‌کند. او همچنین، تحول سطوح اقتصاد، بازارهای روستایی، مراکز بورس اوراق بهادار، بخش‌های بزرگ اقتصادی و ظهور اقتصادی جهانی را به بحث می‌کشد . عناوین سه سخنرانی عبارت‌اند از” :بازنگری در تمدن مادی”، “اقتصاد بازار و سرمایه‌داری “و “سرمایه‌داری و تقسیم جهان .”

کتاب تمدن و سرمایه داری اثر فرنان برودل نشر علمی فرهنگی جلد 1

کتاب تمدن و سرمایه داری اثر فرنان برودل نشر علمی فرهنگی جلد 1

مشاهده جزئیات و خرید
236,540 تومان

 

۳۷- کتاب خودکشی: مطالعه‌ای در جامعه‌شناسی (به فرانسوی: Étude de sociologie) و (به انگلیسی: (Suicide (Durkheim book) امیل دورکیم (۱۸۹۷)؛ این اثراولین مطالعه روش‌شناختی واقعیت اجتماعی در زمینه جامعه بود که مطالعه موردی از خودکشی است، در زمان خود منحصر به فرد بود و نمونه‌ای از آن چیزی را ارائه می‌داد که تک نگارش جامعه‌شناسی باید نشان دهد. به گفته دورکیم: اصطلاح خودکشی به مرگی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از یک اقدام مثبت یا منفی خود قربانی است که می‌داند کارش این نتیجه را به دنبال خواهد داشت. او همچنین باورمند است به سبب پیدایش سطوح بالای آنومی، سطح بالایی از خودکشی رخ می دهد.

۳۸- کتاب تفسیر فرهنگ ها: (The Interpretation of Cultures) کلیفورد گیرتس (۱۹۷۳)؛ کتاب تفسیر فرهنگ ها اثر کلاسیک انسان شناسانه، کاوش پیشگامانه ای است راجع به اینکه فرهنگ چیست. در این کتاب کلیفورد گیرتس ، مفهوم توصیف ضخیم را ایجاد کرده و با این کار، عملا قوانین رشته خود را بازنویسی کرده است. گیرتس معتقد است فرهنگ، رفتار انسان را ایجاد نمی کند. در عوض، این یک شبکه نمادی است که می تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از چیزی که رفتار می نامیم داشته باشیم. توصیف ضخیم نه تنها رفتار، بلکه زمینه ای که آن رفتار در آن رخ می دهد را توضیح می دهد. توصیف چیزهای ضخیم، طبق گفته خود گیرتس، نقش اساسی یک انسان شناس است.

کتاب تفسیر فرهنگ ها اثر کلیفورد گیرتس نشر ثالث

کتاب تفسیر فرهنگ ها اثر کلیفورد گیرتس نشر ثالث

مشاهده جزئیات و خرید
180,000 162,000 تومان

 

۳۹- کتاب فرهنگ و جامعه: (Culture and society) ریموند ویلیامز (۱۹۵۸)؛ کتاب “فرهنگ و جامعه” به قلم “ریموند ویلیامز” اثری است بسیار آموزنده که جنبه های مختلف فرهنگ را شفاف سازی می کند. این کتاب واژه “فرهنگ” را از منظر فکری توصیف می کند. واژه ی “فرهنگ” در قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت و معنای مدرن خود را در آن دوره زمانی توسعه داد. “ریموند ویلیامز” در متن کتاب “فرهنگ و جامعه”، فرآیند تربیت انسان در مورد یک مساله را، فرهنگ آن مساله توصیف می کند. این امر به خودی خود ، به چهار طریق معنا پیدا می کند و نویسنده معتقد است که جنبه های مختلفی وجود دارد که با فرهنگ همراه می شود. از مجموعه این موارد می توان به توصیف وضعیت کلی ذهن در تربیت انسان، ایده کمال انسان، توسعه هوش در ابعاد یک جامعه کلی و هنرهای عمومی اشاره کرد.

کتاب فرهنگ و جامعه اثر ريموند ويليامز نشر نگاه

کتاب فرهنگ و جامعه اثر ريموند ويليامز نشر نگاه

مشاهده جزئیات و خرید
180,000 126,000 تومان

 

۴۰- کتاب جامعه‌شناسی حقوق: (Sociology of Law)؛ بینش‌هایی در باب سنتی دانشورانه، متیو دفلم؛ کتاب «جامعه‌شناسی حقوق؛ بینش‌هایی در باب سنتی دانشورانه» کوششی است در جهت پر کردن خلأهای مطالعاتی این حوزه در رشته جامعه‌شناسی. این کتاب از آن رو که کوشیده است از یک سو سیر تاریخی‌‌نظری رشته جامعه‌شناسی حقوق، از زمان پیدایش آن در اندیشۀ جامعه‌شناسان تا به امروز را بررسی کند و از سوی دیگر به ارتباط حقوق و نهادهای دیگر نظر افکند، اثری قابل ملاحظه محسوب می‌شود.

۴۱- کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی: (Introduction to sociology) تئودوردبلیو. آدورنو؛ آدورنو در این کتاب مسئلۀ تناقض‌ها و تضادها را از همان صفحۀ‌ اول پی می‌گیرد. منظور آدورنو از تناقض، فقط عدم انسجام منطقی نیست، بلکه ندیدن میانجی‌ها نیز هست و منظور او از تضاد، همان تضاد دیالکتیکی است که در بطن جامعۀ سرمایه‌داری نهفته است. آدورنو از همان صفحات اول از تناقضی شروع می‌کند که لاجرم جامعۀ‌ معاصر درمورد آموزش عالی بدان دچار است. تناقضی وجود دارد میان میل تبدیل دانشگاه به مدرسه با ارائۀ طرح درس، و مهم شمردن تفکر آزاد و مستقل در دانشگاه. نفس جامعه‌شناسی نیز از این تناقض بری نیست، زیرا که جامعه‌شناسی سخن از جامعه‌ای می‌گوید که تضاد عنصر اصلی آن است.

۴۲-کتاب مبانی جامعه شناسی: (Sociology : the core) مایکل هیوز و کرولین جی.کرولر(۱۹۹۹)؛ کتابی است دانشگاهی که با نگاهی علمی و انتقادی و به زبانی ساده مسائل و موضوعات گوناگون و مشترک جامعه انسانی و محیط اجتماعی را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. مطالعه آن می‌تواند افق دید دانشجویان را درباره موضوعات و مسائل اجتماعی و انسانی از جمله نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، محیط زیست، آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی، رسانه‌های جمعی و فناوری اطلاعات، سازمان‌های بزرگ و دیوانسالاری، خانواده، آموزش و پرورش، طب، فرهنگ، گروه‌های اجتماعی و ساختارهای اجتماعی گسترش دهد، مهارت‌های مشاهداتی آنها را تقویت و به آنها کمک کند تا زمینه‌های نظری را با مثال‌های عینی و تجربی پیوند دهند و به درک عمیق‌تری از مفاهیم و نظریه‌های جامعه‌شناسی و همین طور جامعه، روابط اجتماعی و مسائل اجتماعی نایل گردند.

۴۳- کتاب جامعه شناسی کاربردی: استفان اف استیل. و جمی پرایس (۲۰۰۸)؛ کتاب حاضر از معدود کتاب‌ها در زمینه کاربردهای گوناگون دانش جامعه‌شناسی در زندگی روزمره است. این کتاب به یکی از رایج ترین پرسش ها در خصوص این دانش پاسخ می دهد و آن اینکه «از دانش جامعه شناسی چه استفاده‌ای میتوان کرد؟». کتاب ضمن نشان دادن ارتباط میان جامعه‌شناسی و کاربردهای عملی آن، زمینه آشنایی دانشجویان با مبانی نظری این دانش را تا حدود زیادی فراهم می‌سازد. و همینطور اصول و جنبه های نظری جامعه شناسی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی معرفی و نحوه کاربرد آن برای تبیین مسایل اجتماعی و جنبه های مختلف زندگی روزمره توضیح داده شده است.

۴۴- کتاب نابرابری: چه می‌توان کرد؟ (Inequality: What can be done) آنتونی بی.اتکینسون (۲۰۱۵)؛ این کتاب به مسألۀ نابرابری در دنیای امروز می‌پردازد و آن را به‌عنوان یک نگرانی در سراسر جهان مطرح می‌کند و تلاش می‌کند تا پیشنهادهای سیاستی مشخصی را ارائه کند؛ سیاست‌هایی که باعث نوعی انتقال ذاتی در توزیع درآمد به‌سمت کاهش نابرابری شود. نابرابری پدیده‌ای شایع و یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی همۀ جوامع است.

۴۵- کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر: (Contemporary Sociological Theory) جورج ریترز (۲۰۰۲)؛ کتاب نظریه ی جامعه شناسی در دوران معاصر یک بررسی مختصر از نظریه پردازان اصلی جامعه شناسی و رویکردهای نظری از بنیانگذاران کلاسیک تا به اکنون را به خوانندگان خود ارائه می دهد. جورج ریتزر و جفری استپنیسکی با تحقیقاتی به روز شده در آخرین ویرایش از کتاب ، بسیاری از نظریه پردازان و مکتب های فکری را تحت عناوین گسترده ای به یکدیگر متصل می کنند و دیدگاه تلفیقی ای از نظریه های جامعه شناسی را به دانشجویان ارائه می دهند. این متن برای کسانی که می خواهند نمای کلی قابل دسترسی ای از کل سنت تفکر جامعه شناختی ، با تأکید بر ارتباط نظریه های کلاسیک با نظریه های نظریه داشته باشد ، کتابی کامل، جامع و مناسب است.

۴۶- کتاب نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی: (Sociological theory: a book of reading) نوشته لوئیس آلفرد کوزر و برنارد روزنبرگ (دانشگاهی)؛ دراین کتاب گزیده ها و مقاله های اصیل جامعه شناسی غرب از سدهٔ نوزدهم تا دهه های اخیر در یک جا جمع آمده است. تدوین کنندگان کتاب ضمن دفاع از شیوهٔ خویش در انتخاب مقاله ها، خواننده را نیز به تشخیص و گزینش معیاری سفارش می کنند. پروفسور کوزر و پروفسور روزنبرگ به جای حوزه ها و مکاتب جامعه شناسی، مفاهیم و مقوله های عمدهٔ این علم را مبنای تدوین کتاب و تنظیم فصل های آن قرار داده اند، چون عقیده دارند توجه بیش از اندازه به حوزه ها و مکاتب، اهمیت واقعی مفاهیم اصلی را کاهش می دهد.

۴۷- کتاب نظریه‌های جامعه‌شناسی محض و کاربردی: (Pure and applied sociological theory : problems and issues) کالوین لارنس (۱۹۹۳)؛ این کتاب عمدتا “برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است .در فصل اول مواضع و مفروضات جامعه‌شناسان گذشته و حال تشریح و به‌طور انتقادی بررسی شده است. فصل دوم ((نظریه جامعه‌شناسی محض))؛ فصل سوم موضوع ((توسعه‌نیافتگی نظریه جامعه‌شناسی کاربردی))؛ فصل چهارم مسائل و مصادر فلسفی مربوط به هدف‌ها و وسایل علوم انسانی؛ فصل پنجم، اصول اخلاقی و علم اخلاق در پژوهش کاربردی و تاثیر آن‌ها بر ساخت و محتوای نظریه جامعه‌شناسی کاربردی، فصل ششم ارزیابی تاثیر نظریه جامعه‌شناسی (محض و کاربردی) بر سیاستگذاری اجتماعی؛ در آخرین فصل کتاب موضوعاتی چون فلسفه‌های عمده علم و تاثیر آن‌ها بر نظریه جامعه‌شناسی محض و کاربردی، نقش ملاحظات اصول اخلاقی و اخلاقیات در تکوین پژوهش و نظریه اجتماعی و اهمیت ارتباط متقابل جامعه‌شناسی محض و کاربردی تشریح و جمع‌بندی شده است .

۴۸- کتاب نظر جامعه شناسان درباره جامعه شناسی: نوشته باب مولان (۱۹۴۷)؛ باب مولان کوشیده است با طرح سوالات خاص، نظرات متنوع و حتی گاه متضاد جامعه‌شناسان برجسته معاصر، به ویژه جامعه‌شناسان انگلستان را استخراج کرده تعاریف و تعابیر چندگانه از جامعه‌شناسی و مسائل مطرح شده را جمع‌آوری کند. وی ضمن معرفی کوتاه هر یک از افراد، پرسش‌هایی درباره :زندگی، مطالعات دانشگاهی و فعالیت‌های شغلی مطرح می‌کند تا بدان طریق شمه‌ای از گذشته اشخاص به زبان آنان بازگو شود .افراد مورد نظر عبارت‌اند از” :جان رکس”، “رالف دارندورف”، “پیتر ورسلی”، “آنتونی گیدنز”، “هوارد اس.بکر”، “لوری تیلور”، “مایکل مان”، “آن اوکلی”، “پیتر تاونسند”، “استوارت هال “و “رابرت ک.مرتن .”در انتهای کتاب همچنین شرح کوتاهی درباره “سی.رایت میلر”، جامعه‌شناس و منتقد آمریکایی آمده است .

۴۹- کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی: (Key Sociological Thinkers) راب استونز (۱۹۹۸)؛ آشنایی با بیست و یک تن از مهم ترین و پرنفوذترین جامعه شناسانی که نقشی موثر در تکامل این علم داشته اند، از زبان نویسندگانی که خود از چهره های برجسته ی این رشته در زمان ما شمره می شوند. چارچوب بررسی ئدر مورد همه ی شخصیت های مطرح شده یکی است ودر هر بخش ابتدا انگیزه های و عوامل موثر در فکر و کار متفکران مورد بحث بررسی شده و…

۵۰- کتاب سیر جوامع بشری: (Human societies: an introduction to macrosociology) گرهارد لنسکی – جین لنسکی (۱۹۲۴)؛ فقط جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی جوامع انسانی را به عنوان یک کل در نظر می‌گیرند مفهوم سخن این است که تنها این دو مبحث از علوم انسانی هستند که تقریباً تمام پدیده‌های اجتماعی را ، از خانواده گرفته تا ملت و از تکنولوژی تا دین ، در حیطه مطالعات و بررسی‌های خود قرار می‌دهند. در این نوشته کوشش شده تا عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تکوین و تکامل سکونت‌گاه‌های غیررسمی بیان شود، و خاستگاه آن از گذشته، تاکنون به صورت اجمالی بحث و بررسی گردد.

۵۱- کتاب بنیادهای نظریه اجتماعی: (Foundations of social theory) جیمز کلمن (۱۹۹۰)؛ به نظر بسیاری از جامعه شناسان جیمز کلمن از جمله جامعه شناسان نو آور و برجسته است. او کوشش دارد نظریه اجتماعی را بر پایه ای استوارتر قرار دهد و به تحلیل کمی رفتار در وضعیتهای اجتماعی بپردازد. نویسنده در فصل اول با عنوان فرانظریه تبیین در علوم اجتماعی چهار نوع شیوه تبیین را بر اساس مطالعه رفتار فرد یا رفتار نظام اجتماعی و نیز نوع بررسی درونی و بیرونی مطرح کرده و از میان آن ها یکی را به عنوان شیوه اصلی کار خود در این کتاب برگزیده و درباره آن توضیح داده است.

۵۲- کتاب اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی: (Key Ideas in Sociology) پیتر کیویستو (۱۹۹۷)؛ مهم‌ترین موضوعات و مسائل عصر حاضر و جامعه‌ پست‌مدرن با اندیشه‌های نظریه‌پردازان برجسته‌ای، که تفکر جامعه‌شناسی در اواخر قرن ۱۹ یعنی مهم‌ترین نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی را پدید آوردند، در این کتاب مطرح شده است. که چگونه پیشگامان جامعه‌شناسی، که شاهد دگرگونی‌های شتابان و گسترده در جوامع خود بودند، به اندیشیدن درباره‌علل این دگرگونی‌ها و کوشش برای پیش‌بینی روندهای آینده پرداختند و بدین‌سان جست‌وجوی جامعه‌شناسانه را آغاز کردند. این اندیشه‌های بنیادی پیرامون چهار موضوع اصلی: جامعه‌ صنعتی، دموکراسی، فردگرایی و مدرنیته متمرکز گردیده‌اند و از مهم‌ترین مباحثی به‌شمار می‌روند که در این کتاب بررسی می‌شوند.

کتاب اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی اثر پیتر کیویستو

کتاب اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی اثر پیتر کیویستو

مشاهده جزئیات و خرید
68,000 67,080 تومان

 

۵۳- کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی: (Contested Knowledge) استیون سیدمن (۱۹۹۴)؛ نویسنده در این کتاب آخرین موضوعات در نظریه اجتماعی را ارائه می‌کند و به تغییر فعلی «نظریه‌پردازان جهان‌شمول» به شبکه‌های بحث‌های خوشه‌ای می‌پردازد. و به مسائل جاری، بحث ها و جنبش های اجتماعی جدید پاسخ می دهد و نظریه جامعه شناسی را از منظر معاصر مرور می کند.
نشان می دهد که چگونه نظریه پرداز جهانی و دوران مکاتب رقیب با شبکه های بحث های خوشه ای که نسبتا «مستقل» و بین رشته ای هستند جایگزین شده است. به‌روزرسانی‌ها و بحث‌های عمیق درباره جدیدترین بحث‌های خوشه‌ای در نظریه اجتماعی – صمیمیت، ناسیونالیسم پسااستعماری، و مفهوم «دیگری» را نشان می‌دهد.دانشمندان علوم اجتماعی را به چالش می کشد تا تعهد خود را نسبت به نقش مهم اخلاقی و سیاسی که دانش اجتماعی در زندگی عمومی ایفا می کند، تجدید کنند.

کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی اثر استیون سیدمن

کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی اثر استیون سیدمن

مشاهده جزئیات و خرید
156,000 153,820 تومان

 

۵۴- کتاب شناخت و ساختار اجتماعی: درآمدی بر مباحث جامعه‌شناسی‌شناخت (Knowledge and social structure: an introduction to the classical argument) پیتر هملیتون (۱۹۴۷)؛ کتاب حاضر با مطالبی در باب جامعه‌شناسی معرفتی تدوین شده است .هدف مولف از تدوین کتاب، ارائه شرح و تحلیلی از تحولات جامعه‌شناسی شناخت، و بیان معضلات عمده آن است .در این کتاب سه دیدگاه اصلی جامعه‌شناسی شناخت که به ترتیب به آثار کارل مارکس، امیل دورکیم و ماکس وبر استوار است، بررسی و ارزیابی می‌شود .هر یک از این دیدگاه‌ها بر مبنای پنج زمینه اصلی شرح شده است.

۵۵- کتاب انسان اجتماعی: (Homo sociologicus) رالف دارندورف (۱۹۵۸) ؛ انسان اجتماعی نوشته رالف گوستاو دارندورف، جامعه‌شناس آلمانی و جستاری در باب تاریخچه، معنا و نقدِ مقوله نقش اجتماعی است. که به سرشت انسان اجتماعی برخوردار از نقش‌هایی که جامعه برای وی معین کرده است، می‌پردازد. این اثر کاوشی است در مورد دورنمای تاریخ، اهمیت و حیطه مقوله نقش اجتماعی و معضلی که تعارض نقش‌ها می‌آفریند. نویسنده در مقام طرفدار نظریه تعارض، در این کتاب می‌کوشد نشان بدهد که تعارضات بنیادین جامعه و یا دگرگونی‌های عمده اجتماعی بازتاب خود را به‌طور مشخص در دگرگونی نقش‌های اجتماعی می‌یابند، و درنتیجه واقعیت پیچیده جامعه و حتی پدیده‌های کلان اجتماعی را می‌توان از طریق مفهوم نقش اجتماعی درک و تبیین کرد.

۵۶- کتاب آینده بنیانگذاران جامعه‌شناسی: (The future of the sociological classics) تالکوت پارسونز، ایروینگ.ام.زیتلین،لوییس.آ.کوزردونالد.ان لوین،ورنر.جی کانمن،جوزف لوپریاتو،دنیس رانگ،هربرت بلومر،ادوارد.ا. تیریاکیان ؛ دراین کتاب تعدادی از جامعه شناسان برجسته معاصر سعی کرده اند ارزیابی دوباره ای از کلاسیک های جامعه شناسی به عمل آورند و نشان دهند که آثار بنیانگذاران جامعه شناسی نه تنها به لحاظ سبک نگارش و شیوه طرح مسائل از اهمیت خاصی برخوردار است،بلکه به دلیل چارچوب های مرجعی که مطرح ساخته اند،ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و حتی در آینده نیز همچنان حفظ خواهند کرد.

۵۷- کتاب پیدایش نظریه جامعه‌شناختی: (The emegence of Sociological theory) ال. بیگلی، جاناتان ترنر؛ نگارنده در این کتاب کوشیده، مفاهیم و اصول اساسی جامعه‌شناسان کلاسیک را مشخص و سپس مدل‌های نظری اجتماعی آن‌ها را ترسیم نماید. بر این اساس در بخش نخست از تولد سنت جامعه‌شناختی، سخن به میان می‌آورد. در این بخش، نظریات جامعه شناختی “آگوست کنت”، “هربرت اسپنسر” و “کارل مارکس” را مطرح می‌سازد. نیز مدل‌ها و اصول نظری و ریشه‌های اندیشمندی هر یک را بازگو می‌کند. در بخش “تکامل سنت جامعه شناختی در اروپا” نظریات “مارکس وبر”، “جرج زیمل”، “امیل دورکیم” و “ویلفرد دوپارتو” نیز آثار، مدل‌ها و اصول نظری و ریشه‌های اندیشمندی این جامعه‌شناسان را مطرح می‌سازد. “پیدایش سنت جامعه‌شناختی در آمریکا” و “مشکلات و دورنماهای نظریه‌ جامعه‌شناختی معاصر” از دیگر بخش‌های کتاب حاضر هستند.

۵۸- کتاب ده پرسش: (Ten Questions) از دیدگاه جامعه شناسی جوئل شارون (۱۹۷۹)؛ این کتاب پرسش‌هایی ماندگار و همیشگی را، که از روزگاران کهن تا امروز برای همه‌ اندیشمندان وجود داشته و چنین می‌نماید که در آینده نیز همچنان وجود خواهد داشت، مطرح می‌کند: معنای انسان‌بودن چیست؟ چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ آیا انسان‌ها واقعاً آزادند؟ چرا تیره‌بختی در جهان وجود دارد؟ و پرسش‌های مهم دیگری درباره‌ جامعه‌انسانی که نویسنده‌ آن‌ها را از دیدگاهی جامعه‌شناختی بررسی می‌کند. پروفسور شارون این مسائل و پرسش‌ها و نیز مفاهیم دشوار جامعه‌شناسی را با دقت فراوان و به شیوه‌ای روشن و دریافتنی برای خوانندگان کتاب بررسی، تحلیل و بیان کرده است.

کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی اثر جوئل شارون

کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی اثر جوئل شارون

مشاهده جزئیات و خرید
180,000 126,000 تومان

 

۵۹- کتاب ساخت اجتماعی: (Social Structure) جان اسکات، خوزه لوپز (۲۰۰۰)؛ «ساخت اجتماعی»، همواره یکی از مهم‌ترین مفاهیم در نظریه و تحلیل جامعه‌شناختی بوده است. درواقع با توجه به مباحث مهم جامعه‌شناسی معاصر، که در اطراف دوگانگی بین «ساخت» و «کنش» دور می‌زند، این مفهوم اکنون به مفهومی متداول بدل شده است. درباره ماهیت و معنای کنش اجتماعی بحث‌های فراوانی صورت گرفته، اما در مورد تعریف ساخت اجتماعی کارهای اندکی انجام شده است. به بیان دقیق‌تر، ساخت اجتماعی معمولاً مفهومی بدیهی در نظر گرفته می‌شود که نیازی به بحث یا تعریف صریح ندارد. اما استفاده‌های عملی از این مفهوم به طرز شگفت‌آوری، گنگ و گوناگون بوده است. جامعه شناسان درباره چگونگی تعریف آن توافق ندارند. و بحث ها در این باره دستخوش اغتشاش است.

۶۰- کتاب سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی: (Politiecs Sociology And Social Theory) آنتونی گیدنز ( ۱۹۹۵)؛به گفتهٔ گیدنز جامعه‌شناسی نقشی کلیدی در فرهنگ فکری امروز بازی می‌کند و جایگاهی مرکزی در علوم اجتماعی دارد. همچنین تفکر جامعه‌شناسانه بیش از هر چیز به خودشناسی کمک می‌کند که به‌نوبهٔ خود به شناخت بهتر ما از دنیای روابط اجتماعی یاری می‌رساند. جامعه‌شناسی نیروی اندیشه و تخیل ما را گسترش می‌دهد، چشم‌اندازهای جدیدی را پیرامون سرچشمه‌های رفتارمان در برابر ما می‌گشاید و زمینهٔ درک فرهنگ‌های گوناگون و متفاوت با فرهنگ ما را فراهم می‌سازد. مطالعهٔ جامعه‌شناسی ما را به اندیشیدن وامی‌دارد و جامعه‌شناسی تا آن‌جا که با تفکر جزمی مبارزه می‌کند و آگاهی و بینش ژرف‌تری برای انسان فراهم می‌سازد امکانات آزادی انسان را افزایش می‌دهد.

0
دیدگاهها

*
*

error: Content is protected !!