دسته: نظریه پردازان و مشاهیر

آلدفر و تئوری ERG

آلدفر و تئوری ERG

نظریه پردازان و مشاهیر
سرمایه اجتماعی

پیر بوردیو، جیمز کلمن، رابرت پاتنام – سرمایه اجتماعی

نظریه پردازان و مشاهیر
جان (جون) وودوارد

جوان وودوارد، چارلز پرو و تامسون – نظریه‌های تكنولوژی

نظریه پردازان و مشاهیر
هنری گانت

هنری گانت – مدیریت علمی انسانی شده

نظریه پردازان و مشاهیر
BPR

همر و چمپی – مهندسی مجدد

نظریه پردازان و مشاهیر
Chaos-Theory

جیمز یورک – نظریه آشوب

نظریه پردازان و مشاهیر
learned organization

پیتر سنگه – سازمان یادگیرنده

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

پیترز و واترمن – در جستجوی تعالی

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

کوئین – مدل ارزش های رقابتی اثر بخشی

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

ویلیام اوچی – تئوری Z

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

شوماخر – کوچک زیباست

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

پارکینسون – قوانین وی

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

دراکر – مدیریت بر مبنای هدف

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

دمینگ – کنترل کیفیت فراگیر

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

دلبک و وان دون – تکنیک گروه اسمی

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

کوهن و اولسن – مدل سطل آشغال در تصمیم گیری

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

سیرت و مارچ – الگوی ائتلاف در تصمیم گیری – مدرن

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

جنیس – گروه اندیشی

نظریه پردازان و مشاهیر