دسته: نظریه پردازان و مشاهیر

placeholder

آلدفر و تئوری ERG

نظریه پردازان و مشاهیر
سرمایه اجتماعی

پیر بوردیو، جیمز کلمن، رابرت پاتنام – سرمایه اجتماعی

نظریه پردازان و مشاهیر
جان (جون) وودوارد

جوان وودوارد، چارلز پرو و تامسون – نظریه‌های تكنولوژی

نظریه پردازان و مشاهیر
هنری گانت

هنری گانت – مدیریت علمی انسانی شده

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

همر و چمپی – مهندسی مجدد

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

پیتر سنگه – سازمان یادگیرنده

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

پیترز و واترمن – در جستجوی تعالی

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

شوماخر – کوچک زیباست

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

پارکینسون – قوانین وی

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

دلبک و وان دون – تکنیک گروه اسمی

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

کوهن و اولسن – مدل سطل آشغال در تصمیم گیری

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

سیرت و مارچ – الگوی ائتلاف در تصمیم گیری – مدرن

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

سایمون – مدل تصمیم گیری رضایت بخش – مدرن

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

آزبرن – طوفان مغزی

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

مایلز و اسنو – انواع چهارگانه سازمان های استراتژیک

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

دیویس – برنامه ریزی عقلایی

نظریه پردازان و مشاهیر
چارلز هندی

چارلز هندی – انواع فرهنگ های سازمان، سازمان شبدری و مدیریت تضاد

نظریه پردازان و مشاهیر
placeholder

هافستد – مطالعات فرافرهنگی

نظریه پردازان و مشاهیر