سحاب دانش

آریانا قلم

0 کتاب ارزیابی عملکرد اثر جمعی از نویسندگان نشر آریاناقلم

کتاب ارزیابی عملکرد اثر جمعی از نویسندگان نشر آریاناقلم

0 كتاب ناخدايي ديجيتال اثر جمعی از نویسندگان نشر آريانا قلم

كتاب ناخدايي ديجيتال اثر جمعی از نویسندگان نشر آريانا قلم

0 کتاب جاری سازی استراتژی اثر مجتبی لشکر بلوکی انتشارات آریانا قلم

کتاب جاری سازی استراتژی اثر مجتبی لشکر بلوکی انتشارات آریانا قلم

0 کتاب مرجع شاخص های کلیدی ارزیبابی عملکردسازمان اثر استیون براگ نشر آریانا قلم

کتاب مرجع شاخص های کلیدی ارزیبابی عملکردسازمان اثر استیون براگ نشر آریانا قلم

0 کتاب ده گونه نوآوری اثر جمعی از نویسندگان انتشارات آریاناقلم

کتاب ده گونه نوآوری اثر جمعی از نویسندگان انتشارات آریاناقلم

0 كتاب خلق رفتارهاي ماندگار اثر مارشال گلدسميت مارك رايتر نشر آريانا قلم

کتاب خلق رفتارهای ماندگار اثر مارشال گلدسمیت مارک رایتر نشر آریانا قلم

0 کتاب سختی کارهای سخت اثر بن هاروویتز انتشارات آریاناقلم

کتاب سختی کارهای سخت اثر بن هاروویتز انتشارات آریاناقلم

0 کتاب نسل چهارم بازاریابی حرکت از بازاریابی سنتی به دیجیتال اثر جمعی از نویسندگان انتشارات آریاناقلم

کتاب نسل چهارم بازاریابی حرکت از بازاریابی سنتی به دیجیتال اثر جمعی از نویسندگان انتشارات آریاناقلم

0 کتاب بازیکن تیمی ایدئال تشخیص و پرورش سه فضیلت بنیادین اثر پاتریک لنچونی نشر آریانا قلم

کتاب بازیکن تیمی ایدئال تشخیص و پرورش سه فضیلت بنیادین اثر پاتریک لنچونی نشر آریانا قلم

0 کتاب مجموعه مدیر حرفه ای اثر جیمز اوروک نشر آریانا قلم 6 جلدی

کتاب مجموعه مدیر حرفه ای اثر جیمز اوروک نشر آریانا قلم ۶ جلدی

0 کتاب تفکر استراتژیک اثر جمعی از نویسندگان نشر آریاناقلم

کتاب تفکر استراتژیک اثر جمعی از نویسندگان نشر آریاناقلم

0 کتاب تفکر طراحی در کسب و کار اثر جین لیدگا و تیم اگیلوی نشر آریاناقلم

کتاب تفکر طراحی در کسب و کار اثر جین لیدگا و تیم اگیلوی نشر آریاناقلم

0 کتاب ایده عالی مستدام اثر چیپ حیث و دن هیث نشر اریانا قلم

کتاب ایده عالی مستدام اثر چیپ حیث و دن هیث نشر اریانا قلم

0 کتاب خودباوری در خلاقیت در جستجوی خلاقیت گمشده اثر تام و دیوید کلی انتشارات آریاناقلم

کتاب خودباوری در خلاقیت در جستجوی خلاقیت گمشده اثر تام و دیوید کلی انتشارات آریاناقلم

0 کتاب طراحی ارزش پیشنهادی اثر جمعی از نویسندگان انتشارات آریاناقلم

کتاب طراحی ارزش پیشنهادی اثر جمعی از نویسندگان انتشارات آریاناقلم

0 کتاب طراحی کسب وکاری بهتر اثرپاتریک وان در پیل وجاستین لوکیتزولیزاکی سولومون نشر آریانا قلم

کتاب طراحی کسب وکاری بهتر اثرپاتریک وان در پیل وجاستین لوکیتزولیزاکی سولومون نشر آریانا قلم

error: Content is protected !!