کتاب اتاقی که در آن اتفاق افتاد خاطرات کاخ سفيد اثر جان بولتون👉امتیاز بده.