همر و چمپی – مهندسی مجدد

 

مایکل همر نویسنده مقالات بی شمار و چند کتاب است که می توان به ”مهندسی مجدد شرکت: یک اعلانیه برای انقلاب کسب و کار“ و ”انقلاب مهندسی مجدد“ اشاره کرد.
جیمز چمپی به خاطر دیدگاه هایش در مورد مهندسی مجدد و تغییر در سطح جهان شناخته شده است. او در نوشتن کتاب ”طرح ریزی دوباره شرکت“ همکار همر بود.
ویژگی های عمومی در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار موفقیت آمیز:
1- ترکیب چندین شغل
2- کارکنان تصمیم گیری ها را انجام می دهند.
3- مذاحل موجود در یک فرآیند با نظم طبیعی تری انجام می شوند.
4- فرآیندها به شکل های چندگانه
5- کار در واحدی که منطقی تر است انجام می شود.
6- بازرسی ها و کنترل ها کاهش می یابند.
7- حل اختلاف ها به حداقل می رسد.
8- ترکیب تمرکز و تمرکززدایی متداول است.
ویژگی های فرآیندهای مهندسی مجدد شده:
1- واحدهای کاری تغییر می کنند.
2- شغل ها تغییر می کنند.
3- نقش ها تغییر می کنند.
4- معیار اندازه گیری تغییر می کند.
5- معیار پیشرفت تغییر می کند.
6- ارزش ها تغییر می کند.
7- مدیران تغییر می کند.
8- ساختارها تغییر می کند.
9- مدیران ارشد تغییر می کند

👉امتیاز بده.